Carregant...
 

Llei de la traducció i/o la interpretació jurades


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de juny de 1996 ha aprovat la següent:

Llei de la traducció i/o la interpretació jurades

Exposició de motius

L’accessió d’Andorra a l’estatus d’estat de dret internacionalment reconegut, el desenvolupament de les relacions internacionals polítiques, econòmiques i jurídiques així com els fluxos migratoris que se’n deriven, i també l’elaboració de lleis i de procediments judicials nous impliquen de manera cada vegada més freqüent la intervenció d’un traductor o d’un intèrpret jurat.

A tall d’exemple, els principis constitucionals que regeixen els drets fonamentals de la persona, com també diverses disposicions legals del dret positiu (Codi de procediment penal), preveuen obligatòriament la intervenció de traductors jurats.

En aquest context, la normativa vigent en la matèria apareix clarament obsoleta i insuficient: els notaris habilitats a aquest efecte per decret dels Veguers no estan suficientment habilitats per fer front a la problemàtica plantejada per la traducció de llengües parlades en països llunyans. D’altra banda, els traductors i els intèrprets autoritzats actualment a treballar al país no poden valer-se de cap jurament i, per tant, les seves traduccions o interpretacions no poden ésser considerades com a autèntiques.

La present Llei té per objecte regular l’exercici professional de la traducció i la interpretació jurades i els mecanismes per al seu reconeixement.
Article 1

La present Llei regula les condicions per exercir l’activitat professional de la traducció i la interpretació jurades del català a una altra llengua o unes altres llengües i d’una altra o unes altres llengües al català.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.