Carregant...
 

Llei de modificació de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, de data 29 de febrer de 1996


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de desembre de 1996 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, de data 29 de febrer de 1996

Exposició de motius

El procés d’aplicació pràctica de la llei objecte de modificació, i l’evolució de les circumstàncies que puguin afectar els seus continguts, han d’anar indicant les addendes, variacions o precisions que convingui introduir-hi, a fi i efecte que els criteris de solvència i de liquiditat que vehicula siguin els que es vagin considerant més apropiats.

En aquest respecte, s’ha constatat, d’una banda, que la ponderació del risc corresponent a les entitats bancàries andorranes calia equiparar-la al que regeix per als bancs dels països integrats a l’OCDE.

D’altra banda, s’ha constatat també que s’havien d’establir unes fórmules d’ajust de les bases del càlcul relatives a les operacions de derivats financers, en funció de les característiques tècniques específiques de cada classe d’operacions, amb l’objectiu que la ponderació del risc corresponent sigui efectuada sobre el component que genera el risc efectiu de l’operació.
LesLleis.com

També s’ha considerat oportú d’ampliar fins a un mes el període que la llei preveu per a la tramesa a l’INAF de la informació trimestral relativa a les ràtios de solvència i liquiditat.

Amb aquesta finalitat, s’ha aprovat la present Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.