Carregant...
 

Llei del Ministeri Fiscal (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de desembre de 1996 ha aprovat la següent:

Llei del Ministeri Fiscal

Exposició de motius

D’entre les institucions de l’Estat establertes per la Constitució, n’existeix una que presenta unes característiques molt particulars per la relació que manté amb els tres poders, legislatiu, executiu i judicial. És tracta del Ministeri Fiscal.
LesLleis.com

El Ministeri Fiscal, per la seva pròpia naturalesa, és molt proper al poder judicial. Instituït per representar la societat davant els Tribunals hi treballa en estreta col·laboració. Els seus membres són nomenats pel Consell Superior de la Justícia; tanmateix, és aliè al poder judicial ja que no disposa de la facultat de jutjar.

Alhora, el Ministeri Fiscal està lligat a l’exercici del poder executiu. El Fiscal General pot rebre del Govern les instruccions de caràcter general per exercir l’acció pública, ja que pertany al Govern la funció d’orientació de la política penal de l’Estat.

El nomenament dels membres del Ministeri Fiscal es realitza en base a la proposta del Govern i resten sotmesos a l’autoritat jeràrquica del Fiscal General.

També és convenient no excloure totalment la relació entre el Ministeri Fiscal i el poder legislatiu, evitant però instaurar qualsevol lligam de subordinació.

En adoptar-se la Llei qualificada de la Justícia, el legislador va voler, tot i mantenint la vinculació al Govern, una àmplia autonomia funcional al Ministeri Fiscal.

Això explica que aquella Llei qualificada en el seu article 91 doni als Fiscals independència de la jerarquia de les jurisdiccions.

En definitiva, el Ministeri Fiscal és un òrgan de l’Estat que ha d’actuar mitjançant els seus òrgans propis i amb autonomia funcional subjecta al principi de legalitat, d’acord amb l’article 88 de la Llei qualificada de la Justícia.

Així, doncs, la present Llei contribueix a fixar el conjunt de missions encomanades al Ministeri Fiscal, les seves relacions amb els tres poders, així com l’organització interna de la Fiscalia i el règim de responsabilitat dels seus membres.

Capítol I. Funcions del Ministeri Fiscal

Article 1

Per donar compliment de les missions generals que li són atribuïdes per l’article 93.1 de la Constitució, el Ministeri Fiscal:

1. Vetlla perquè la funció jurisdiccional es dugui a terme eficaçment conforme a les lleis i en els plaços i terminis que aquelles assenyalen, exercitant en el seu cas les accions, recursos i actuacions pertinents;

2. Vetlla pel respecte de les institucions constitucionals i dels drets fonamentals i llibertats públiques, amb les actuacions que reclami la seva defensa;

3. Exerceix les accions que la llei li atorgui en defensa de la independència dels Batlles i Tribunals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.