Carregant...
 


Decret


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final novena de la Llei 28/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, segons la qual s’encomana al Govern que publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final novena de la Llei 28/2014, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996, on s’inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 28/2014 i 49/2014;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 13 de maig del 2015, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 13 de maig del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996

Capítol I. Funcions del Ministeri Fiscal

Article 1

Per donar compliment de les missions generals que li són atribuïdes per l’article 93.1 de la Constitució, el Ministeri Fiscal:

1. Vetlla perquè la funció jurisdiccional es dugui a terme eficaçment conforme a les lleis i en els plaços i terminis que aquelles assenyalen, exercitant en el seu cas les accions, recursos i actuacions pertinents;

2. Vetlla pel respecte de les institucions constitucionals i dels drets fonamentals i llibertats públiques, amb les actuacions que reclami la seva defensa;

3. Exerceix les accions que la llei li atorgui en defensa de la independència dels Batlles i Tribunals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.