Carregant...
 

Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de novembre de 1997 ha aprovat la següent:

Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer

Exposició de motius

La singularitat del sistema financer, i la transcendència de la seva activitat en el conjunt de l’economia del país, ha requerit un marc legal específic que s’ha anat desenvolupant a l’empara de l’article 32 de la Constitució, a partir de la Llei d’ordenació del sistema financer de data 27 de novembre de 1993. La regulació d’un règim disciplinari particularitzat per al sistema financer —en la forma prevista pel Reglament regulador del procediment sancionador de data 9 de gener de 1991— s’insereix en aquesta línia.

En les seves motivacions de fons, la present Llei apunta a la consecució de dos objectius generals.

El primer és d’estimular la correcció i el rigor en l’exercici professional de l’activitat financera i d’assegurar —des del respecte del secret bancari i de la legítima privacitat de la informació confidencial de les entitats del sistema financer— l’estricte compliment de la normativa encaminada a reforçar la protecció dels interessos dels clients de les entitats financeres i de l’economia nacional en general.

El segon objectiu, igualment important, és la protecció del mateix sistema financer, i dels drets de cadascun dels grups que el componen, mitjançant els mecanismes adequats per evitar actuacions il.legals.

Per coherència i eficàcia, aquesta Llei aporta les necessàries concrecions pel que fa a la naturalesa de les infraccions, a l’establiment de les corresponents sancions i a la fixació dels procediments sancionadors. Tanmateix, la voluntat del legislador és de donar una importància primordial a aquells aspectes normatius que reforcen la prevenció. En tots els camps, i en el financer en particular, és millor, sempre que sigui possible, establir mesures preventives, adequades i respectuoses amb les llibertats individuals i col.lectives, que no pas posar la confiança en l’eficàcia sancionadora, la qual ha de tenir només un caràcter subsidiari.

Pel que fa al contingut preventiu, s’ha cregut oportú de precisar els mitjans de què disposa l’autoritat tècnica en aquest àmbit. Per a una major eficàcia i per evitar, tant com sigui possible, les càrregues administratives i les actuacions burocràtiques —objectius ja assenyalats a la introducció a la Llei d’Ordenació del Sistema Financer—, es preveu un reforçament del paper dels auditors externs i es deixa com a mecanisme d’aplicació excepcional el control “in situ” per part de l’autoritat tècnica.

Pel que fa al contingut sancionador, l’abast jurídic de la present Llei queda circumscrit al camp de les infraccions administratives sense perjudici de la vigència de les que estan establertes en la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig del diner o valors productes del crim de data 11 de maig de 1995. Les actuacions que puguin ésser constitutives d’infracció penal són tipificades en una altra disposició legislativa i seran instruïdes, en el marc del procediment judicial escaient, davant la jurisdicció penal.
LesLleis.com

La Llei estableix les disposicions adients per poder destriar les responsabilitats que siguin imputables a les entitats i a les persones que les administren.

La Llei estableix un procediment sancionador respectuós dels drets de defensa de les entitats del sistema financer i de les persones que les administren, diferenciant i separant clarament les fases de la instrucció, la resolució i la imposició.

Amb la publicació de la present Llei, es dóna compliment al que va quedar establert en la disposició transitòria quarta de la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer, de data 11 de maig de 1995.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.