Carregant...
 


Llei de l’esport

Derogades les disposicions que s’oposin al contingut de la Llei 3/2016, del 10 de març, de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny de 1998 ha aprovat la següent:

Llei de l’esport

Exposició de motius

I) L’esport és una funció social que afavoreix el desenvolupament integral i harmònic de l’ésser humà, la seva pràctica és important en el manteniment de la salut, i té una singular transcendència en la millora de la qualitat de vida en tots els aspectes, en la sana utilització del temps lliure i, en definitiva, en la conformació de la cultura dels pobles.

L’esport forma o ha de formar part de l’activitat de l’home i de la dona des de l’escola fins a la vida de la gent gran. És un element fonamental en el sistema educatiu; és també un factor corrector de desequilibris socials que crea hàbits afavoridors de la inserció social i, finalment, la seva pràctica en equip fomenta la solidaritat.

II) Aquesta Llei amb una predisposició oberta pretén facilitar una cobertura àmplia i flexible, per tal que, d’acord amb la ineludible obligació d’adaptació a la realitat canviant, es puguin establir en el futur els successius plantejaments, els programes i les disposicions per al foment, el desenvolupament, la millora i la protecció de l’esport i dels seus protagonistes.

En configurar-se aquest marc legal, dins del qual s’aniran elaborant les diferents i successives polítiques i els programes d’actuació, la llei és explícita: el reconeixement i el tracte específic a l’esport i l’esportista i l’atenció especial als nens, als joves, als minusvàlids i a la gent gran; la importància que cal donar, ateses les peculiaritats del nostre país, a les activitats esportives en el medi natural; i la constatació de la indiscutible vocació turística del Principat d’Andorra.

III) Amb el fet de la promulgació de la present Llei es vol testimoniar el compromís efectiu de garantir al nostre país el dret a l’esport i a la cultura física, postulat que s’estableix nítidament en el seu article segon.

En definitiva, en la concepció dels diferents aspectes que tracta aquesta Llei, s’ha considerat imprescindible palesar el context actual de l’esport i el tarannà del nostre país des d’una doble perspectiva interna i externa.

Títol I. Principis generals

Article 1

L’esport, atès que té l’origen i es desenvolupa en la mateixa societat, és una pràctica d’interès general que constitueix un hàbit de salut i que contribueix a la formació i el desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida i el benestar social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.