Carregant...
 

Llei d’ordenació del sector dels gasos combustibles


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de juny del 2000 ha aprovat la següent:

llei d’ordenació del sector dels gasos combustibles

Exposició de motius

La gasificació d’Andorra va iniciar-se fa uns trenta anys i va sofrir una davallada durant els anys 80, amb un nou i important increment els darrers cinc anys i molt especialment pel que fa a la gasificació amb xarxa. Això ha estat possible per l’alt grau de gasificació dels països veïns, motivats per la construcció d’importants gasoductes de transports i una xarxa de distribució que arriba als contraforts dels Pirineus.

L’energia que prové dels gasos combustibles s’ha manifestat cada vegada més com una energia capaç de substituir la producció de calor dels combustibles liquats, i disminueix l’impacte ambiental que genera la seva combustió.

D’altra banda, el transport i el subministrament dels gasos combustibles requereixen unes condicions especials, tant pel que fa a les reserves estratègiques com als nivells mínims de seguretat de què han de disposar.

La necessitat de planificar el sector dels gasos combustibles és òbvia per una pluralitat de raons: la garantia de les necessitats de subministrament actuals i futures del país, el nivell de seguretat en la seva utilització, la garantia de prestació d’un servei en condicions òptimes a tots els usuaris, la millora de l’eficiència i del rendiment de les instal·lacions, i la protecció del medi ambient són les més importants.

D’altra banda, el caràcter estratègic de la importació i l’emmagatzematge primari i la mateixa distribució del gas en xarxes nacionals i/o parroquials, resulta igualment obvi, ja que en depèn la garantia del subministrament als usuaris. L’esmentat caràcter estratègic, unit a la petita dimensió geogràfica del Principat i a la magnitud igualment petita, en termes relatius, del consum, porten necessàriament a dissenyar un sistema de gestió unificada d’aquells serveis, sota la responsabilitat directa de l’Administració general.

Aquesta Llei té per finalitat assentar les bases de l’ordenació del servei de gas del Principat, en el seu triple vessant de la importació, l’emmagatzematge i la distribució. Així, el títol I comença per afirmar el caràcter de servei públic del subministrament dels gasos combustibles, la seva definició i les exempcions i atribueix al Govern la competència per a la seva planificació i ordenació. Tot seguit estableix com ha de ser gestionat el servei de distribució i el subministrament de la xarxa bàsica de gasificació nacional, diferenciant-lo d’aquells altres serveis no inclosos en la xarxa. I finalment es determina la garantia dels subministraments als usuaris.

El títol II es destina específicament al règim de la distribució. Aquí, sense entrar en distincions respecte de la forma de gestió del servei, s’estableixen els drets i els deures, tant dels distribuïdors com dels usuaris. La Llei estableix també els grans principis quant a les condicions de la prestació del servei, sense entrar, però, en la regulació tècnica concreta que, per la seva natura, és matèria pròpia de reglament, i ha de ser desenvolupada pel Govern.

El títol III regula el procediment d’ocupació del domini públic i l’expropiació forçosa necessaris per assegurar l’abastament del gas als diversos usuaris i consumidors, quan aquest subministrament es realitza mitjançant la xarxa bàsica pública.

El títol IV regula les condicions de seguretat que han d’observar les instal·lacions, els equipaments i els aparells que són utilitzats en la producció, l’emmagatzematge, el transport, l’envasat, la distribució, el subministrament, l’ús o el consum dels gasos combustibles, les prescripcions que han d’observar els reglaments de seguretat específics per a cada modalitat i els procediments d’inspecció i revisió a fi de prevenir i evitar els riscos que poden sobrevenir en les diferents manipulacions dels gasos combustibles.

En el títol V es regulen les infraccions i les sancions que, per la seva natura, han de trobar una definició adequada en el marc de la Llei, sense perjudici que després pugui complementar-se reglamentàriament.

Les disposicions addicionals i transitòries tenen per objecte essencial preveure l’adaptació de la situació actual del sector a les condicions de la Llei. Així mateix, contenen la creació d’un registre d’empreses subministradores, i estableixen un dret d’adquisició preferent per al Govern en les transmissions de la propietat de les empreses concessionàries de la xarxa bàsica.

Títol I. Disposicions generals

Article 1
Abast i finalitat de la Llei
1. Les activitats d’importació, emmagatzematge, envasat, gasificació, distribució, subministrament i consum dels gasos combustibles al territori del Principat d’Andorra es regulen amb caràcter general per aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que la despleguen.

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén com a gasos combustibles els gasos liquats derivats del petroli, d’ara endavant GLP i el gas natural, d’ara endavant GN.

3. La regulació de les activitats esmentades té com a finalitat assegurar l’adequació del subministrament dels gasos combustibles a les necessitats dels consumidors, la seva racionalització, optimització i seguretat, tenint en compte els objectius de política energètica de la planificació del sector del gas.
Article 2
Naturalesa jurídica
Les activitats destinades a la importació, l’emmagatzematge, l’envasat, la gasificació, la distribució i el subministrament dels gasos combustibles constitueixen un servei públic essencial per a la comunitat.
Article 3
Competència
1. Correspon al Consell General:

Ratificar, per Llei, l’atorgament, l’anul·lació, la caducitat i l’extinció de les concessions que tinguin per objecte la prestació del servei de distribució i subministrament de gasos combustibles per mitjà de la xarxa bàsica de gasificació.

2. Correspon al Govern, en els termes establerts en aquesta Llei:

a) La planificació del sistema de gasificació nacional i l’ordenació de les activitats d’importació, exportació, emmagatzematge, envasat, gasificació, distribució, subministrament i consum dels gasos combustibles.
b) Establir la regulació bàsica corresponent a les activitats a què es refereix aquesta Llei.
c) Fixar els tipus i els preus dels subministraments.
d) Establir els requisits mínims de qualitat i de seguretat que han de regir el subministrament de gasos combustibles.
e) Autoritzar les instal·lacions que integren la xarxa bàsica de gasificació, així com aquelles altres instal·lacions a què es refereix aquesta Llei quan el seu aprofitament afecti més d’una parròquia.
f) Autoritzar les empreses subministradores i distribuïdores de gas.
g) Autoritzar les activitats comercials d’importació, venda i revenda de gas.
h) Impartir, en l’àmbit de la seva competència, instruccions relatives a l’ampliació, la millora i l’adaptació de les infraestructures de transport i distribució dels gasos combustibles en garantia d’una adequada qualitat i seguretat en matèria d’energia.
i) Inspeccionar, en l’àmbit de la seva competència, el compliment de les condicions tècniques i, si és el cas, econòmiques, que resultin exigibles.
j) Inspeccionar el compliment del manteniment d’existències mínimes de seguretat de les empreses subministradores que resultin obligades.
k) Sancionar la comissió de les infraccions establertes en aquesta Llei en l’àmbit de la seva competència.


3. Correspon als comuns en l’àmbit de les seves competències:

a) Autoritzar les empreses subministradores i distribuïdores de gasos combustibles.
b) Autoritzar les instal·lacions d’emmagatzematge, envasat, gasificació i distribució de gasos combustibles, quan aquestes es limitin dintre el terme de la parròquia.


4. El Govern pot acordar convenis de col·laboració amb els comuns per aconseguir una gestió més eficaç de les actuacions administratives relacionades amb les instal·lacions a què es refereix aquesta Llei.

5. En el procediment d’elaboració i aprovació dels plans de gasificació que els afectin, es donarà audiència prèvia als comuns durant un termini de vint dies, en els quals podran consultar la documentació i presentar les al·legacions que estimin pertinents.
Article 4
Planificació
La planificació del sistema de gasificació nacional s’estén a tot el territori del Principat d’Andorra i s’efectua de manera conjunta per a totes les activitats, tenint en compte els criteris següents:

a) La seguretat de les persones i dels béns en les activitats d’importació, emmagatzematge, envasat, gasificació, distribució, subministrament i consum de gasos combustibles en qualsevol modalitat.
b) Garantia del subministrament en funció de la previsió de la demanda dels usuaris del sector.
c) Millora de l’eficiència, el rendiment i el desenvolupament tecnològic de les instal·lacions de gas.
d) Protecció dels drets dels usuaris.
e) Establiment de les línies d’actuació en matèria de qualitat, per tal de millorar el servei rebut pels usuaris i l’eficiència i, per aconseguir l’estalvi energètic.
f) Finançament dels costos de les diverses activitats, amb les tarifes de gas.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.