Carregant...
 

Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 de novembre del 2000 ha aprovat la següent:

Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable

Exposició de motius

L’increment de les activitats relacionades amb l’esquí alpí i nòrdic fa necessària una actualització de la normativa actual a fi d’acomodar-la a les noves situacions i necessitats. L’aprofitament del recurs natural de la neu al Principat és un pilar essencial per al desenvolupament d’activitats turístiques, econòmiques i comercials, i constitueix un instrument important per assolir els objectius prioritaris d’incrementar els nivells de renda dels seus habitants i la diversificació econòmica. Per tant, la present Llei pretén consolidar les instal·lacions esportives existents relacionades amb l’activitat de l’esquí i alhora regular la creació de noves estacions i pistes d’esquí.

Les reglamentacions actualment aplicables al Principat en relació amb els esports de neu són anteriors a la Constitució i només tenen en compte parcialment alguns dels aspectes relacionats amb l’esquí. Es fa necessària, per tant, una actualització de la normativa vigent que reguli tots els esports relacionats amb la neu, que tingui en compte els diferents usuaris de les instal·lacions i que compagini la varietat d’activitats que s’hi poden dur a terme amb el desenvolupament de les noves tecnologies. S’ha de potenciar també la millora de les infraestructures i els equipaments per tal d’assolir una millora de la neu, tant qualitativament com quantitativament, i també per als riscos de les irregularitats atmosfèriques, a fi de fer més competitiu el turisme de neu i de muntanya.

La normativa aplicable a les pistes d’esquí no solament ha de ser respectuosa amb els principis que estableix l’article 31 de la Constitució, sinó que també ha d’establir un equilibri entre la pràctica d’unes activitats esportives que milloren la qualitat de vida dels ciutadans i el respecte al medi natural, que és un dels patrimonis més preuats del poble andorrà.

Atesa la creixent preocupació per garantir la seguretat dels usuaris de les instal·lacions i dels serveis relacionats amb els esports de neu, i fonamentalment per garantir el principi de seguretat jurídica previst en la Constitució, es fa necessari regular d’una manera clara i concisa en quins casos existeix la responsabilitat de l’explotador de les estacions d’esquí; en quins casos la responsabilitat és del propietari, i en quins casos la responsabilitat és del mateix usuari de les instal·lacions, i cal delimitar els possibles abusos per la manca de diligència d’aquest, que en molts casos no preveu o no s’adequa a les incidències previsibles. És a dir, es pretén que els explotadors puguin tenir en compte el risc denominat per la doctrina com a risc socialment tolerable en una situació d’utilització adequada de les instal·lacions i dels serveis.

El desenvolupament constant del transport per cable, i l’elevat grau de perfeccionament i seguretat actuals el fa insubstituïble en terrenys accidentats per fer possible l’exercici dels esports de muntanya i per al desenvolupament del turisme. I per tant, es fa necessari completar la legislació específica dels transports per cable, que és actualment clarament insuficient.

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

La present Llei té per objecte establir el marc legislatiu aplicable a les estacions d’esquí existents, a les noves que es creïn en el futur i als aparells de transport per cable de persones.
Article 2. Finalitats

L’objecte expressat en l’article anterior es concreta en la consecució de les finalitats següents:

2.1. Regular la seguretat de les instal·lacions de transport per cable, dels serveis i de les activitats de les estacions d’esquí i els camps de neu.

2.2. Garantir la protecció de l’usuari de les estacions d’esquí i els camps de neu.

2.3. Concretar i establir les responsabilitats dels diversos agents que intervenen en les instal·lacions de transport per cable, en l’explotació de les estacions i la pràctica de l’esport de l’esquí.

2.4. Fer compatible la pràctica de l’esport de l’esquí en totes les seves modalitats amb el respecte al medi natural.
Article 3. Àmbit d’aplicació

Als efectes d’aquesta Llei es consideren estacions d’esquí aquells centres, camps de neu i instal·lacions turisticoesportives d’alta muntanya dedicats bàsicament a la pràctica de l’esquí i altres esports de neu i de muntanya que formen un conjunt coordinat de mitjans de transport mecànics, pistes, instal·lacions i serveis complementaris annexos d’ús públic.
Article 4. Normativa aplicable

El projecte, la construcció, la modificació, la substitució de les instal·lacions, així com l’explotació de les estacions d’esquí es regeixen per la present Llei i per les reglamentacions específiques que en cada cas hi siguin aplicables.

Títol I. Estacions d’esquí

Article 5. Obligacions de les persones o entitats explotadores: autoritzacions

5.1. Tota persona física o jurídica que vulgui procedir a la creació, ampliació i/o modificació d’una estació d’esquí, ha d’obtenir prèviament i successivament les autoritzacions del propietari i del Comú corresponent per l’ocupació del terreny. Alhora haurà de sol·licitar i obtenir les escaients autoritzacions administratives de construcció abans d’iniciar els treballs. Un cop acabats els treballs, i abans d’iniciar-se l’explotació, caldrà l’autorització del Govern.

5.2. La sol·licitud d’autorització de construcció ha d’anar acompanyada d’un projecte d’execució que ha d’incloure els plànols, la memòria d’instal·lacions i la resta d’elements que s’estableixin reglamentàriament. També ha d’incloure, en tot cas, una avaluació de l’impacte ambiental, en la forma que ho especifiqui la normativa vigent en la matèria.

5.3. La sol·licitud d’autorització d’explotació s’ha de presentar una vegada obtinguda la de construcció i després d’haver efectuat aquesta construcció d’acord amb el projecte aprovat segons l’informe lliurat per la direcció facultativa dels treballs. Cal adjuntar a la sol·licitud els documents i les certificacions que s’estableixin reglamentàriament per justificar que s’han efectuat les proves i verificacions necessàries abans de la posada en servei.

5.4. Per a l’explotació és necessària la inscripció corresponent al Registre de Comerç.

5.5. Abans de l’obertura, la persona o entitat explotadora ha de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els riscs que es puguin derivar directament o indirectament de l’explotació de l’estació per qualsevol concepte, en una companyia legalment autoritzada per exercir al Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.