Carregant...
 

Llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de desembre del 2000 ha aprovat la següent:

llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Exposició de motius

La vigent Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 3 de setembre de 1993, atribueix al Govern el fet de vetllar pel bon funcionament del procés electoral en general i altres competències importants d’una campanya electoral, especialment la fixació de la durada dels espais electorals en mitjans de comunicació públics.

A banda de la insuficient regulació legal de moltes d’aquestes competències no es considera satisfactori que sigui el propi Executiu qui controli la transparència i l’objectivitat dels processos electorals, en els quals el partit o partits que li han donat suport poden concórrer amb les seves candidatures. La contradicció d’interessos que això representa pot col·locar el propi Govern en situacions compromeses que qüestionin el bon funcionament de les institucions.

Ha de ser, al contrari, un òrgan ad hoc independent el que, sota la forma de Junta Electoral, assumeixi aquestes funcions i competències essencials de control del procés electoral. La Junta Electoral actua en les eleccions generals, les comunals, i els referèndums, però la seva composició i funcionament, en honor a la simplicitat i l’operativitat, són els mateixos en tots els processos.

L’actuació de la Junta Electoral es centra sobretot a resoldre de manera immediatament executiva els recursos o queixes que se li dirigeixin, però també a efectuar recomanacions, ja sia d’ofici o a petició de persona interessada, i a publicar disposicions de caràcter general quan ho cregui oportú i sempre en l’àmbit just de les seves competències. Es preveu igualment la possibilitat que imposi sancions, en concret les que configuren l’article 53 de l’actual Llei electoral i altres que s’incorporen en la present Llei, com les previstes en el nou article 33.5, destinades a considerar la interposició abusiva o amb finalitats exclusivament mediàtiques de recursos electorals.

També es modifica l’article 58 de la Llei en el sentit que a les candidatures de la circumscripció parroquial els candidats han d’anar acompanyats de tres suplents, enlloc de dos.

Es preveu que les decisions executives o les disposicions generals de la Junta Electoral es puguin recórrer davant la Sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia.

Encara que les competències essencials de la Junta Electoral es refereixen a actuacions dels poders públics i mitjans de comunicació de titularitat també pública, la Llei estableix que els mitjans de comunicació privats quedin subjectes a la seva jurisdicció quant a la publicitat de caràcter electoral.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.