Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’han constatat diversos errors de transcripció en el Decret del 9 de setembre 2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 28/2008, de l’11 de desembre, publicat al BOPA núm. 65, any 21, del 16 de setembre del 2009, s’esmena i per seguretat jurídica es torna a publicar íntegrament l’esmentada norma.
LesLleis.com

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 16 de setembre del 2009

Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

Decret de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 28/2008, de l’11 de desembre

Vista la disposició addicional segona de la Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de tres (3) mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat de la Llei esmentada, incloent-hi totes les modificacions i addicions aportades per la Llei de modificació;

A proposta del cap de Govern, el Govern, en la sessió del 9 de setembre del 2009, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.