Carregant...
 

Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2000 ha aprovat la següent:

llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Exposició de motius

El nivell de desenvolupament econòmic del Principat i la voluntat d’incrementar i potenciar al màxim l’economia andorrana exigeixen i, alhora, estan condicionats per la millora de les infraestructures del Principat. Les millores i les innovacions esmentades són dutes a terme mitjançant inversions finançades de forma exclusiva pel sector públic.

La necessitat de finançar les inversions esmentades ha impulsat la creació d’una figura impositiva que recaigui sobre els que reverteixen, principalment, aquestes inversions. Aquest nou impost és un tribut de naturalesa indirecta, que grava determinades transmissions de béns immobles i fa recaure la càrrega tributària en els adquirents d’aquests béns.

Aquesta Llei introdueix un model de corresponsabilitat fiscal en virtut del qual coexisteixen dues quotes tributàries: l’estatal i la comunal. Amb l’objectiu de garantir el principi de la reserva de Llei que exigeix l’article 27 de la Constitució i les potestats atribuïdes als comuns per l’article 80.2 de la Constitució i l’article 9 de la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns, aquesta Llei estableix uns tipus màxims i mínims. El comú que opti per establir el tribut sobre les transmissions patrimonials immobiliàries a inscriure al cadastre comunal haurà de regular en les seves respectives ordinacions pressupostàries el tipus de gravamen aplicable a les transmissions que tinguin lloc dins les seves demarcacions territorials, i en els termes que preveu aquesta Llei, sense que aquest tipus de gravamen pugui ser inferior al límit mínim ni superior al màxim establerts en aquesta Llei. La gestió del tribut s’efectua de forma compartida entre el Govern i els comuns, cadascun per la part de deute tributari que li correspon. Tanmateix i als efectes de simplificar el sistema de gestió, es preveu que els comuns puguin delegar al Govern, mitjançant el corresponent Conveni, la competència de la gestió comunal del tribut.
LesLleis.com

La Llei que regula aquest impost es desenvolupa a través de vint articles, distribuïts en quatre capítols. El capítol primer, que consta de dos articles, estableix les definicions generals de l’impost. El capítol segon, amb un total de nou articles, desenvolupa el cos i el contingut bàsic d’aquesta figura impositiva. El capítol tercer es dedica a les normes de gestió de l’impost. I l’últim capítol es destina a la regulació específica del règim d’infraccions i sancions relatiu a aquest tribut. A tot això s’afegeixen tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i dues disposicions finals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.