Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de l’articulat i de les disposicions transitòria, derogatòria i finals de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, que estableix que, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern;

Vista la disposició final primera de la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, i per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini d’un (1) mes a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions transitòries de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, i per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, incloent-hi totes les modificacions aportades mitjançant la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de l’esmentada Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.

A proposta del ministre d’Economia i Territori el Govern, en la sessió del 12 de setembre del 2012, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.