Carregant...
 

Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 de maig del 2002 ha aprovat la següent:

Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança

Exposició de motius

La Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis de 13 d’abril del 2000, estableix les bases d’una imposició indirecta sobre els serveis i fixa el termini màxim de dos anys perquè sigui desenvolupada a tots els sectors.

Aquesta Llei s’integra en el marc de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurança al Principat, d’11 de maig de 1989, en espera d’un desenvolupament legislatiu regulador del sector de les assegurances i de la seva integració al sistema financer, d’acord amb la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer de 19 de desembre de 1996.

Aquesta Llei pretén establir les bases d’un sistema impositiu indirecte tot preservant una neutralitat en relació amb la gestió de totes les entitats integrades en el sector de les assegurances i que presten els serveis gravats per aquesta Llei.

L’impost grava les prestacions de serveis d’assegurança, que tinguin per objecte la cobertura d’un risc durant un període determinat, la contraprestació de la qual s’estableix mitjançant el pagament d’una prima que ha de satisfer el prenedor de l’assegurança a l’entitat asseguradora.

Als efectes de determinar la quota de liquidació de l’impost, s’utilitza un sistema de determinació objectiva que parteix de les premisses següents: per una banda, el que es pretén gravar és el valor de les prestacions de serveis que comporten la cobertura d’un risc, a partir dels imports de les primes o quotes; per altra banda, l’impost té en compte en la seva determinació, les quotes d’impostos indirectes suportades per tal de dur a terme les prestacions de serveis subjectes a l’impost.

Aquesta Llei es compon d’un capítol I, integrat per dos articles on s’estableixen les disposicions generals, un capítol II, on es determinen els elements essencials de l’impost, compost per deu articles, un capítol III, amb tres articles, on es recullen les obligacions dels obligats tributaris en relació amb aquest impost, un capítol IV on s’estableix el sistema de gestió, liquidació i control, amb tres articles i un capítol V relatiu a les infraccions i sancions, amb dos articles. Formen part també de la Llei una disposició addicional, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.