Carregant...
 

Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 de maig del 2002 ha aprovat la següent:

Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança

Exposició de motius

La Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis de 13 d’abril del 2000, estableix les bases d’una imposició indirecta sobre els serveis i fixa el termini màxim de dos anys perquè sigui desenvolupada a tots els sectors.

Aquesta Llei s’integra en el marc de la Llei reguladora de l’actuació de les companyies d’assegurança al Principat, d’11 de maig de 1989, en espera d’un desenvolupament legislatiu regulador del sector de les assegurances i de la seva integració al sistema financer, d’acord amb la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer de 19 de desembre de 1996.

Aquesta Llei pretén establir les bases d’un sistema impositiu indirecte tot preservant una neutralitat en relació amb la gestió de totes les entitats integrades en el sector de les assegurances i que presten els serveis gravats per aquesta Llei.

L’impost grava les prestacions de serveis d’assegurança, que tinguin per objecte la cobertura d’un risc durant un període determinat, la contraprestació de la qual s’estableix mitjançant el pagament d’una prima que ha de satisfer el prenedor de l’assegurança a l’entitat asseguradora.

Als efectes de determinar la quota de liquidació de l’impost, s’utilitza un sistema de determinació objectiva que parteix de les premisses següents: per una banda, el que es pretén gravar és el valor de les prestacions de serveis que comporten la cobertura d’un risc, a partir dels imports de les primes o quotes; per altra banda, l’impost té en compte en la seva determinació, les quotes d’impostos indirectes suportades per tal de dur a terme les prestacions de serveis subjectes a l’impost.

Aquesta Llei es compon d’un capítol I, integrat per dos articles on s’estableixen les disposicions generals, un capítol II, on es determinen els elements essencials de l’impost, compost per deu articles, un capítol III, amb tres articles, on es recullen les obligacions dels obligats tributaris en relació amb aquest impost, un capítol IV on s’estableix el sistema de gestió, liquidació i control, amb tres articles i un capítol V relatiu a les infraccions i sancions, amb dos articles. Formen part també de la Llei una disposició addicional, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
Naturalesa jurídica
1. L’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança és un tribut de naturalesa indirecta que grava les prestacions de serveis definides en la present Llei.

2. Aquest impost es regeix per les disposicions establertes en la present Llei, pels reglaments i les altres disposicions que la desenvolupin, i per la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis de 13 d’abril del 2000.
Article 2
Àmbit territorial
Aquest impost s’aplica a les prestacions de serveis definides en aquesta Llei que siguin realitzades en el territori andorrà.

Capítol II. Elements essencials de l’impost

Article 3
Fet generador
1. Estan subjectes a l’impost les prestacions de serveis d’assegurança definides en l’article següent, que tinguin com a objecte la cobertura de riscs de tota classe.

2. Resten fora del marc d’aquesta Llei:

a) El règim de la seguretat social

b) Els productes de capitalització tals com fons de pensions, plans de jubilació o altres productes que tinguin la mateixa naturalesa.

Article 4
Concepte de serveis d’assegurança
1. S’entén serveis d’assegurança les operacions d’assegurança i les operacions de reassegurança.

2. Constitueixen operacions d’assegurança aquelles d’assegurança directa de vida i aquelles d’assegurança directa altres que les de vida.

3. Sense que aquesta relació tingui caràcter limitatiu, constitueixen operacions d’assegurança directa de vida les cobertures d’un o diversos dels riscs següents:

a) els de defunció

b) els de supervivència
LesLleis.com

c) els que abracen conjuntament defunció i supervivència

d) les garanties complementàries d’un o diversos dels riscos abans esmentats amb cobertura de la malaltia i la invalidesa derivada d’accident

4. Sense que aquesta relació tingui caràcter limitatiu, constitueixen operacions d’assegurança directa altres que les de vida, les cobertures d’un o diversos dels riscs següents:

a) els d’accidents

b) els de malaltia, inclosa l’assistència sanitària

c) els de vehicles

d) els de mercaderies transportades

e) altres danys als béns

f) els de responsabilitat civil

g) els de crèdit

h) les pèrdues pecuniàries

i) la defensa jurídica

j) els d’assistència

k) els de decés

5. També constitueixen operacions d’assegurança, la cobertura d’un o diversos riscs mencionats en els punts 3 i 4 d’aquest article, mitjançant productes de capitalització, per la part corresponent.

6. Constitueixen operacions de reassegurança, aquelles operacions en les quals una entitat asseguradora agafa, en part o en la seva totalitat, riscs ja coberts per una altra entitat asseguradora.
Article 5
Exempcions
Resten exemptes de l’impost les operacions següents:

a) les operacions de reassegurança

b) les operacions d’assegurança relacionades amb el transport internacional de mercaderies

c) les operacions d’assegurança que tinguin per objecte exclusiu la cobertura de prestacions complementàries als afiliats de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, fins al límit de les seves tarifes de responsabilitat i, sempre que el dret a aquestes prestacions estigui condicionat pel dret de reemborsament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.