Carregant...
 

Llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 3 de setembre de 1993


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de juny del 2002 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 3 de setembre de 1993

Exposició de motius

L’article 99.1 de la Constitució del Principat d’Andorra atribueix la legitimació per a interposar recurs d’inconstitucionalitat contra les lleis i els decrets legislatius a una cinquena part dels membres del Consell General, al cap de Govern i a tres comuns. Cal tenir en compte, però, que el transcurs de quatre anys des de l’elecció dels consellers o la dissolució del Consell General impliquen, d’acord amb l’article 51.1 de la Constitució, l’acabament del mandat dels consellers. Per tant, cal preveure la prorrogatio del seu mandat als efectes exclusius del control de constitucionalitat. S’omple així una llacuna del nostre ordenament amb un criteri, tradicional i clar, perfectament conegut al dret públic.

Per les mateixes raons, es prorroga la legitimació dels consellers generals per interposar una sol·licitud de dictamen de constitucionalitat dels tractats internacionals aprovats pel Consell General, mitjançant l’addició d’un nou apartat a l’article 60 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.

D’altra banda, s’ha detectat un error a l’article 69.3 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional. En efecte, aquest article -que s’inscriu dins la regulació dels conflictes de competències entre els òrgans constitucionals de l’Estat- es remet al capítol II títol II de la Llei. Però aquest capítol no existeix i, a més, el títol II es limita a regular la composició del Tribunal i l’estatut jurídic dels seus membres. En realitat, s’ha produït una errada formal, ja que la remissió correcta no ha de fer-se a aquest títol segon, sinó al títol IV, que articula els procediments i processos constitucionals. El seu capítol segon desenvolupa els processos d’inconstitucionalitat, que és el bloc al qual vol realment remetre’s l’article 69.3, atès que la seva àmplia regulació permet omplir les llacunes del procés específic de conflicte de competències.

Per tot l’exposat es procedeix a afegir un nou apartat a l’article 45, que es numera sota l’ordinal 3; a addicionar un nou punt a l’article 60, que es numera sota l’ordinal 2, renumerant el punt 2 del text original com a 60.3 i a modificar l’article 69.3 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 3 de setembre de 1993.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.