Carregant...
 

Llei qualificada 11/2003, del 27 de juny, de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de juny del 2003 ha aprovat la següent:

Llei qualificada 11/2003, del 27 de juny, de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns

Exposició de motius

La Constitució andorrana estableix que amb la finalitat d’assegurar la capacitat econòmica dels comuns, una Llei qualificada determina les transferències de capital del Pressupost general als comuns, garantint una partida igual per a totes les parròquies i una partida variable, proporcional segons la seva població, l’extensió del seu territori i altres indicadors.

La Llei qualificada de transferències als comuns aprovada pel Consell General en la sessió del dia 4 de novembre del 1993 estableix en el seu article 7 que les transferències als comuns contemplades en la present Llei i objecte de la corresponent partida pressupostària, estan destinades a despeses d’inversió a realitzar en les parròquies corresponents. No obstant, cada comú podrà destinar com a màxim un 15% de l’import de la transferència a finançar despeses derivades d’activitats esportives, culturals, socials i de lleure.
LesLleis.com

Així mateix, la Llei qualificada de transferències als comuns, amb la finalitat de permetre una adaptació i adequació de la voluntat política d’assegurar l’autonomia financera dels comuns a l’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat, estableix per mitjà d’una disposició transitòria que la present Llei serà objecte de revisió en el termini màxim de cinc anys a partir de la seva entrada en vigor.

L’any 1995, la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost constata el risc que comporta una lectura restrictiva de la Llei i proposa, en l’informe que elabora de les liquidacions de comptes i de les transferències als comuns per a 1993, la necessitat d’establir criteris d’aplicació de forma homogènia.

En l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost de les auditories relatives a les transferències fetes per l’Administració central als comuns a l’exercici 1996, un cop més es deixa de manifest la necessitat de modificar la Llei, en particular tenint en compte la diversitat d’interpretació que porta l’article 7 de la mateixa. També queda patent aquest neguit en els posteriors informes de les auditories relatives a les transferències fetes per l’Administració central als comuns a l’exercici 1997 i de les inversions i despeses realitzades pels Honorables Comuns a càrrec de les transferències fetes per l’Administració general corresponents als exercicis 1998.

Així doncs, la present Llei pretén posar fi a aquesta “obligació” a destinar com a màxim un 15% de l’import de la transferència a finançar despeses d’activitats esportives, culturals, socials i de lleure, proposant de modular aquest percentatge.

Per aquest motiu, el Consell General, aprova la següent Llei qualificada de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.