Carregant...
 

Decret legislatiu del 7 de gener del 2009, de publicació del text refós de l’articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, que estableix que, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern;

Vista la disposició final primera de la Llei 25/2008, del 20 de novembre, de modificació de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de sis (6) mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, incloent-hi totes les modificacions aportades mitjançant la Llei 25/2008 del 20 de novembre, de modificació de la Llei 12/2004 esmentada;

A proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 7 de gener del 2009, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.