Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 27/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, segons la qual s’encomana al Govern que, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor de la Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars que inclogui les modificacions introduïdes en aquesta Llei.

Vist que en compliment del que preveu la disposició final primera de la Llei 27/2013, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 15/2004, on s’inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 27/2013; d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions transitòries, derogatòria i finals de la Llei 15/2004 i de la Llei 27/2013 i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les dos lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 de febrer del 2014, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Decret
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.