Carregant...
 

Llei 16/2004, del 3 de novembre, de modificació de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de novembre del 2004 ha aprovat la següent:

llei 16/2004, del 3 de novembre, de modificació de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis

Exposició de motius

El 13 d’abril del 2000, el Consell General va aprovar la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis. Aquesta Llei regula les bases per a l’establiment d’un sistema d’imposició indirecta generalitzada sobre els serveis efectuats en territori andorrà, basat de forma exclusiva en un sistema de determinació objectiva de la base de tributació. La configuració d’aquesta Llei com una llei marc definidora d’una imposició generalitzada sobre els serveis, que podria arribar a qualificar-se com a “llei de bases”, es concreta també en el fet que el mateix text legal deixa per a un desenvolupament específic posterior, també a través de la Llei corresponent, l’aplicació de l’impost als diferents sectors de l’economia andorrana.

Un cop analitzats i estudiats els components i els elements que intervenen de forma específica en cada sector afectat, s’ha evidenciat que el desplegament de l’impost requereix determinades modificacions sobre la seva configuració actual. Tot i que aquestes modificacions no són estrictament necessàries per a l’aplicació de l’impost a cada sector en concret, atès que és en la Llei específica aplicable a cada sector on es regulen els elements essencials de l’impost, es considera convenient efectuar-les per tal de continuar amb la concepció que aquesta Llei ha de ser una norma marc o de bases que regeixi la imposició indirecta sobre els sectors de serveis.

Atenent a la voluntat indicada, a través de la Llei que s’aprova, es procedeix a la modificació d’aspectes determinats regulats a la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis. En primer lloc, s’adeqüen els aspectes de configuració del tribut que afecten les prestacions de serveis que són dutes a terme per part d’empresaris o professionals no establerts a Andorra.

Així mateix, també es modifica el model tributari, diferenciant d’una banda la quota tributària, que és l’import que l’obligat tributari ha de repercutir a aquells a qui presta els serveis, i, d’altra banda, la quota de liquidació que correspon a l’impost que ha de liquidar a l’Administració. La Llei preveu que la quota de liquidació es calculi pel sistema de determinació objectiva, o alternativament, en cas que la Llei específica de cadascun dels impostos així ho estableixi, pel sistema de determinació directa.

Addicionalment, la Llei complementa els tipus de gravamen de l’1, 4 i 7 % actuals establint el tipus de gravamen del 12 %, en consonància amb els tipus de gravamen de la Llei de l’impost sobre mercaderies indirecte.

Aquesta Llei es compon de 7 articles, que actualitzen el model general de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis, d’una disposició addicional que incorpora un nou tipus de gravamen i d’una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.