Carregant...
 

Llei 5/2005, del 21 de febrer, qualificada de modificació de l’article 1 i de l’article 11 de la Llei qualificada de finançament electoral


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha aprovat la següent:

Llei 5/2005, del 21 de febrer, qualificada de modificació de l’article 1 i de l’article 11 de la Llei qualificada de finançament electoral

Exposició de motius

La Llei qualificada de finançament electoral aprovada pel Consell General en la sessió del dia 15 de desembre del 2000 concep l’establiment d’una sèrie d’instruments necessaris per a regular el finançament de la campanya electoral.

En aquest sentit, la Llei estableix en el seu article 1 l’exigència d’un administrador electoral per a cada candidatura, que es responsabilitzarà tant del control dels ingressos com de les despeses així com de la comptabilitat; també preveu en el seu article 11 que l’Estat concedeix subvencions a les candidatures dels partits i coalicions en base als resultats electorals.

En la sessió del dia 27 de desembre del 2004, el Consell General, va aprovar l’Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en base a l’informe emès pel Tribunal de Comptes en relació a les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 14 de desembre del 2003.

La Comissió, en el seu informe deixava de manifest la necessitat de modificar la Llei qualificada de finançament electoral, per una part, clarificant la interpretació de l’article 1 i, per una altra, obrint la possibilitat que les subvencions concedides establertes en l’article 11, ho siguin de manera més ràpida.

Així doncs, la present Llei pretén, d’una banda, aclarir el fet que la candidatura d’àmbit nacional i/o candidatures d’àmbit parroquial presentades per un mateix partit polític i/o una coalició d’àmbit nacional puguin tenir un sol administrador electoral per al conjunt de candidatures presentades amb una mateixa sigla, podent, aquestes candidatures federar llurs comptes.

La Llei estableix també una quantia a rebre a compte de la subvenció estatal a percebre per les candidatures en base a l’estipulat en l’article 11.

Per aquest motiu, el Consell General, aprova la següent Llei qualificada de modificació de l’article 1 i de l’article 11 de la Llei qualificada de finançament electoral.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.