Carregant...
 

Llei 5/2006, del 19 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 de maig del 2006 ha aprovat la següent:

Llei 5/2006, del 19 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional

Exposició de motius

L’article 96.2 de la Constitució estableix que el Tribunal Constitucional és presidit, per un mandat de dos anys, per aquell dels seus membres al qual correspongui per torn rotatori.

Desenvolupant el mandat constitucional, la disposició transitòria primera de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, del 3 de setembre de 1993 -modificada el 22 d’abril de 1999 i el 28 de juny del 2002-, va establir que el torn rotatori per a ocupar el càrrec de president es determinés per sorteig entre els primers magistrats constitucionals nomenats. Des d’aleshores s’ha mantingut el mateix torn.

El primer president del Tribunal Constitucional va accedir al càrrec sense tenir experiència del funcionament de la institució i, en aquell moment, no podia haver estat d’una altra manera, ja que tots els magistrats es trobaven en la mateixa situació. Però aquella circumstància ha desaparegut i, això no obstant, el fet de mantenir el mateix torn té com a conseqüència que cada quatre anys les funcions de president s’atribueixin al darrer magistrat nomenat.

Per això sembla convenient modificar el procediment de designació del president, amb la finalitat que el càrrec recaigui sempre en un magistrat coneixedor del funcionament intern del Tribunal, pel fet d’haver-hi exercit durant un cert temps amb anterioritat.

La fórmula que, respectant l’esperit de la Constitució i de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, sembla complir millor aquella finalitat, és la que atribueix al magistrat entrant la viceprecidència del Tribunal. Segons aquesta fórmula, aquest mateix magistrat esdevé president, d’acord amb l’article 28.2 de la Llei qualificada del Tribunal, després d’haver tingut l’oportunitat de familiaritzar-se amb la institució durant un període de dos anys.

Cal regular, igualment, les situacions en les quals el president, o el vicepresident, es puguin veure obligats a cessar en llurs funcions abans del termini establert per la Llei.

Per acabar, cal derogar, a més de la disposició transitòria primera, les dues altres disposicions transitòries de la Llei del 3 de setembre de 1993, relatives al mandat dels primers magistrats constitucionals, al torn rotatori entre els magistrats, i a les primeres designacions del secretari i de l’oficial lletrat, que avui han quedat sense contingut.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.