Carregant...
 

Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de març del 2007 ha aprovat la següent:

llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari

Índex
Títol I. Disposicions generals, principis d’actuacions i funcions
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i rang de llei
Article 2. Missió i naturalesa
Article 3. Denominació
Article 4. Àmbit d’aplicació
Article 5. Àmbit d’actuació
Capítol segon. Funcions
Article 6. Funcions
Capítol tercer. Principis d’actuació
Article 7. Principis d’actuació
Títol II. De l’estructura, l’organització i l’accés al Cos Penitenciari
Capítol primer. Estructura i organització
Article 8. Ministeri responsable
Article 9. Comandament i Direcció Superior del Cos Penitenciari
Article 10. Creació d’altres serveis
Article 11. Estatut dels membres del Cos Penitenciari
Article 12. Principi de jerarquia
Article 13. Estructura i organització
Article 14. Estructura jeràrquica
Article 15. Direcció del Cos Penitenciari
Article 16. Atribucions i competència del director
Article 17. Nomenament i destitució
Capítol segon. Provisió de les places
Article 18. Provisió de les places de Direcció
Article 19. Reserva de plaça
Article 20. Provisió de les altres places. Accés i promoció
Article 21. Requisits mínims en la provisió de places
Article 22. Titulació acadèmica
Article 23. Forma i procés de la provisió de places
Article 24. Convocatòria de promoció interna
Article 25. Procediment selectiu d’ingrés
Article 26. Pla de carrera professional
Article 27. Formació inicial i especial
Article 28. Despeses de la formació
Article 29. Obligacions derivades de la formació especialitzada
Article 30. Convenis per formació
Article 31. Principi de mobilitat
Article 32. Funcions especials i trasllat de lloc de treball
Article 33. Registre de membres
Títol III. Del règim estatutari
Capítol primer. Drets i deures dels membres del Cos Penitenciari
Article 34. Drets i deures
Article 35. Condicions físiques i psíquiques
Article 36. Retribució
Capítol segon. Uniforme, divises i distintius d’identificació
Article 37. Uniforme
Article 38. Excepcions en el port de l’uniforme
Article 39. Les divises i els distintius d’identificació
Article 40. Limitació en la utilització dels mitjans d’identificació
Capítol tercer. Port d’arma, ús de l’arma i de mitjans coercitius
Article 41. Port d’arma
Article 42. Prohibició temporal de port d’arma
Article 43. Ús de l’arma
Article 44. Ús de mitjans coercitius
Capítol quart. Jornada i horari laborals
Article 45. Jornada laboral i horari laboral
Article 46. Permisos i vacances
Article 47. Comissió de serveis
Article 48. Excedència
Article 49. Reingrés
Capítol cinquè. Cobertura social i jubilació
Article 50. Seguretat social i jubilació
Article 51. Distincions, recompenses i gratificacions
Capítol sisè. Drets sindicals
Article 52. Llibertat sindical i activitats sindicals
Títol IV. Règim disciplinari
Capítol primer. Disposicions generals
Article 53. Règim aplicable
Capítol segon. Faltes
Article 54. Tipus de faltes
Article 55. Faltes molt greus
Article 56. Faltes greus
Article 57. Faltes lleus
Capítol tercer. Sancions
Article 58. Sancions imposables
Article 59. Gradació de les sancions
Article 60. Tramitació de l’expedient
Capítol quart. Procediment sancionador
Article 61. Inici del procediment sancionador
Article 62. Instrucció de l’expedient
Article 63. Resolució de l’expedient
Article 64. Mesures cautelars
Article 65. Efectes de la suspensió de funcions
Article 66. Efectes de les sancions
Article 67. Tramitació de l’expedient en cas de procediment judicial
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició transitòria tercera
Disposició transitòria quarta
Disposició derogatòria
Disposicions finals
Disposició final primera
Disposició final segona
Disposició final tercera
Disposició final quarta

Exposició de motius

Aquesta Llei s’inscriu en el conjunt del desplegament normatiu dels cossos de l’Administració general en aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.

Si bé aquesta Llei respon a criteris tècnics d’obligat compliment també vol ser el resultat d’una reflexió quant a una política en matèria penitenciària ajustada als imperatius de salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals reconeguts i integrats en el nostre ordenament jurídic intern.

Per tant, amb la voluntat d’instaurar una política de gestió qualitativa i quantitativa dels llocs de treball i de les competències del personal penitenciari, aquesta Llei estableix el règim estatutari dels membres del Cos Penitenciari i en defineix els drets i deures, amb les especificitats pròpies de llurs funcions. També promulga un veritable codi de deontologia, que recull el conjunt de disposicions jurídiques d’àmbit nacional i internacional aplicable ensems a les persones que intervenen al Centre Penitenciari.

També es regulen la concessió de distincions, recompenses i gratificacions i el règim disciplinari que es vincula directament amb els principis d’actuació.

El Cos Penitenciari compta també amb els llocs administratius i tècnics necessaris per donar cobertura i suport a la funció penitenciària. Atès el caràcter permanent de les missions encomanades al Cos Penitenciari, que han de ser exercides en qualsevol circumstància, moment i conjuntura, sense excepció, la Llei fixa també que els membres del Cos Penitenciari han de rebre, com a retribució consolidable en l’estructura retributiva, una quantitat mensual que compensi aquestes circumstàncies.

En resum, aquesta Llei, pel que fa al règim funcionarial, regula els aspectes que, per l’especificitat del Cos Penitenciari, han de diferenciar-se clarament del règim general dels funcionaris del Govern, el qual s’aplica en els aspectes no regulats expressament per aquesta Llei pel que fa als membres propis del Cos i íntegrament pel que fa als llocs de treball de caràcter administratiu i tècnic.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.