Carregant...
 

Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de març del 2007 ha aprovat la següent:

llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària

Índex
Títol I. Disposicions generals
Capítol primer. Principis de dret i garanties en matèria de drets i llibertats fonamentals
Article 1. Principi de legalitat
Article 2. Garanties en matèria de drets i llibertats fonamentals
Article 3. Exercici de drets
Article 4. Principi de no discriminació
Article 5. Seguretat i integritat personal
Article 6. Principis en relació amb el tracte personal en l’àmbit penitenciari
Article 7. Dignitat
Article 8. Informació sobre el règim d’internament
Article 9. Accés a prestacions
Article 10. Treball en règim penitenciari
Article 11. Dret a formular peticions, queixes i recursos
Article 12. Orientació per a la reinserció social
Capítol segon. Els centres penitenciaris
Article 13. Creació i gestió dels centres penitenciaris
Article 14. Organització dels centres penitenciaris
Article 15. Condicions materials dels centres penitenciaris
Article 16. Règim d’internament per raó de sexe, edat i altres circumstàncies personals
Article 17. Règims especials d’internament
Capítol tercer. Ingrés penitenciari
Article 18. Manament judicial
Article 19. Llibre de registre
Article 20. Expedient personal
Article 21. Mesures de comprovació i d’higiene
Article 22. Dipòsit d’objectes personals
Article 23. Disposició d’efectiu i compte especial
Article 24. Reconeixement mèdic i psicològic
Article 25. Condicions d’allotjament en cel·la
Article 26. Béns de primera necessitat
Article 27. Alimentació dels interns
Títol II. Règim penitenciari
Capítol primer. Drets i deures dels interns
Article 28. Normes de convivència dins el Centre
Article 29. Drets dels interns
Article 30. Deures dels interns
Article 31. Horari
Article 32. Relació amb el personal al servei del Centre
Article 33. Participació dels interns
Article 34. Bona conducta
Article 35. Adquisició de béns de consum i d’ús personal
Capítol segon. Comunicacions i visites
Article 36. Comunicacions orals i escrites
Article 37. Comunicacions amb l’autoritat judicial i el Ministeri Fiscal
Article 38. Comunicacions telefòniques i per via telemàtica
Article 39. Informació per motius familiars
Article 40. Intervenció i restricció de les comunicacions
Capítol tercer. Seguretat i vigilància
Article 41. Competències en matèria de seguretat i vigilància
Article 42. Cos Penitenciari
Capítol quart. Alliberament i trasllat dels interns
Article 43. Alliberament
Article 44. Accions de suport social
Article 45. Trasllat dels interns
Article 46. Permís de sortida
Article 47. Cooperació amb l’autoritat judicial
Títol III. Règim disciplinari
Capítol primer. Infraccions
Article 48. Finalitat del règim disciplinari
Article 49. Tipologia de les infraccions
Article 50. Infraccions molt greus
Article 51. Infraccions greus
Article 52. Infraccions lleus
Capítol segon. Sancions
Article 53. Sancions
Article 54. Aïllament en cel·la
Article 55. Procediment disciplinari
Article 56. Competència sancionadora
Article 57. Criteris per a la interposició de les sancions
Article 58. Prescripció
Títol IV. Prestacions, treball penitenciari i dret al recurs
Capítol primer. Prestacions als interns
Article 59. Prestacions penitenciàries
Article 60. Assistència sanitària
Article 61. Activitats educatives i culturals
Article 62. Activitats de lleure
Article 63. Assistència psicològica i social
Capítol segon. Treball penitenciari
Article 64. Principis aplicables al treball penitenciari
Article 65. Formes de realització
Article 66. Criteris d’assignació
Article 67. Contractació
Capítol tercer. Mesures excepcionals, peticions i dret al recurs
Article 68. Suspensió dels drets previstos a la Llei
Article 69. Responsabilitat sobre el Centre Penitenciari
Article 70. Peticions i queixes
Article 71. Recursos
Disposició addicional
Disposició final

Exposició de motius

El Principat d’Andorra encara no disposa d’una llei penitenciària reguladora de l’organització del sistema penitenciari i de les condicions d’internament dels presos, que és condició necessària per disposar d’un règim jurídic complet en aquesta matèria. Actualment, les úniques fonts normatives existents són les normes de règim interior del Centre Penitenciari Casa la Vall i el Reglament de funcionaris del Centre Penitenciari, que són, però, insuficients per raó del seu rang i del seu contingut.

Aquesta situació obliga a l’elaboració d’aquesta llei per dues raons fonamentals. En primer lloc, per tal de disposar d’un marc normatiu sistemàtic i actualitzat en aquesta matèria. I en segon lloc, per la necessitat de conciliar el règim de privació de llibertat inherent a l’ingrés en un establiment penitenciari amb els requisits establerts per la Constitució.

Com és evident, el règim d’internament comporta l’afectació d’un dels drets bàsics de la persona, com és el de la seva llibertat, i la col·loca dins una relació, derivada de la naturalesa del règim penitenciari, en la qual es veuen necessàriament afectats nombrosos drets reconeguts per la Constitució i també en els convenis internacionals sobre drets humans.

Des d’aquesta perspectiva, cal considerar de forma especial la prohibició d’aplicar penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, el respecte a la dignitat de la persona, la no discriminació, el dret a la seguretat personal o, fins i tot, el dret a la intimitat que també cal preservar, encara que amb certes limitacions, com és lògic, dins l’àmbit penitenciari.

Un altre aspecte relacionat amb l’internament que afecta molt directament els drets dels reclusos és el règim disciplinari. Malgrat que l’internament suposa l’existència d’una relació d’especial subjecció dels interns envers l’Administració en la qual el reglament pot desenvolupar un paper important, no és menys cert que les mesures disciplinàries tenen caràcter limitatiu i han de poder comptar amb un suport normatiu amb rang de llei per tal de preservar el principi constitucional de legalitat en matèria sancionadora.

Finalment, no es pot oblidar que el règim d’internament ha de permetre, en la mesura que ho permeti el contingut i el sentit de la pena, l’exercici dels drets de la persona en els ordres civil, social, econòmic o cultural.
LesLleis.com

Tots aquests factors, juntament amb la necessitat d’una ordenació general dels mitjans i del funcionament del Centre Penitenciari, justifiquen l’aprovació d’aquesta Llei a partir dels criteris que s’exposen a continuació.

El primer és la necessitat de configurar el sistema jurídic penitenciari d’acord amb el principi de legalitat i de reserva de llei. La Llei ha de ser la peça clau d’aquest sistema per les raons que ja s’han esmentat, sense perjudici que el reglament hagi de tenir en aquest cas un protagonisme important atesa la naturalesa administrativa del règim penitenciari i de la relació que deriva de l’internament.

El segon és l’establiment dels principis generals que han d’inspirar l’aplicació del règim penitenciari, entre els quals cal destacar la garantia i el respecte dels drets constitucionals dels interns en allò que no quedi afectat per la pena i les pròpies condicions inherents a l’internament, i la funció reeducativa i resocialitzadora a la qual ha de tendir el tractament penitenciari.

L’organització dels serveis penitenciaris és un altre eix de la Llei que es regula des d’una perspectiva general, malgrat que el Principat d’Andorra només disposi d’un centre penitenciari. L’existència d’aquest únic centre no fa innecessària la regulació general per llei, ja que és evident que cal establir unes definicions mínimes amb rang legal, i tampoc no es descarta que hi pugui haver en el futur nous centres d’aquesta naturalesa.

La regulació del règim penitenciari és un altre aspecte important de la Llei, en el qual s’incorporen les previsions relatives a les condicions d’ingrés al Centre i es defineix amb precisió l’estatut penitenciari amb les obligacions corresponents dels interns. Dins d’aquest àmbit cal destacar de manera especial el que fa referència a les normes de convivència dins el Centre, comunicacions i visites, les condicions de seguretat i les regles relatives a trasllats i a la posada en llibertat.

El règim disciplinari també és una part rellevant de la Llei en la mesura que garanteix l’ordre i la seguretat dins el Centre, que sempre tenen el risc de quedar compromesos per les característiques inherents que té el règim de privació de llibertat i la convivència, no sempre fàcil, dins el Centre. En aquest àmbit, la Llei és especialment escrupulosa amb el principi de legalitat quan defineix la tipologia d’infraccions i sancions, el procediment i les garanties. En aquest darrer apartat, també cal destacar l’apartat de la Llei que reconeix i regula el dret a formular peticions, queixes i recursos en relació amb el tractament penitenciari.

Per últim, la Llei preveu i regula un conjunt de prestacions als interns que abasta des de la cobertura de necessitats bàsiques, com és l’assistència sanitària, les activitats educatives, culturals i de lleure, fins a les prestacions de naturalesa psicològica i social. A aquestes prestacions cal afegir el treball penitenciari, amb el qual es completa el quadre de les actuacions que tenen com a finalitat bàsica la reeducació i resocialització dels interns.

El nou marc normatiu que estableix aquesta Llei suposa, doncs, un pas necessari i plenament justificat per dotar el règim penitenciari del Principat d’Andorra d’un referent jurídic clar, complet i ajustat a les previsions constitucionals i, al mateix temps, adaptat als requeriments d’una societat moderna i desenvolupada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.