Carregant...
 

Llei 7/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de l’article 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2007 ha aprovat la següent:

llei 7/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de l’article 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993

Exposició de motius

La Llei qualificada de transferències als comuns estableix en l’article 7 que les transferències objecte d’aquesta Llei estan destinades a despeses d’inversió. En la primera redacció de la Llei s’establia que podia destinar-se un import màxim del 15% d’aquella dotació a finançar despeses derivades d’activitats esportives, culturals, socials i de lleure.

Per altra banda, des de la creació del Tribunal de Comptes l’any 2000, la totalitat de les liquidacions dels comptes comunals és analitzada i verificada per aquest organisme autònom i independent, i la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals dóna als comuns un marc jurídic nou mitjançant el qual se’n regulen les actuacions en l’àmbit tributari.

Alhora, els informes presentats per la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost del Consell General han anat proposant reiteradament una clarificació de la Llei.

Finalment, malgrat que en el moment inicial de l’aprovació de la Llei sobre les transferències als comuns, el 23 de desembre de 1991 –que coincidia amb l’inici del procés constituent– podia haver-hi recels entre institucions, és ben evident que des de l’aprovació de la Constitució, els comuns tenen clarament definit el seu àmbit competencial en el títol VI de la Carta Magna.

Per aquests motius, el Consell General, aprova la següent Llei qualificada de modificació de l’article 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.