Carregant...
 

Llei 11/2007, del 17 de maig, de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2007 ha aprovat la següent:

llei 11/2007, del 17 de maig, de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra

Exposició de motius

La participació activa de la ciutadania en la vida política, social i econòmica del país és garantia de progrés i cohesió per a tota la comunitat i, alhora, enforteix els seus valors democràtics i constitucionals.

Els poders públics, conscients que els correspon fer el possible perquè les condicions siguin òptimes per a una participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic, professional, mediambiental i cultural del país, es proposen, amb l’aprovació d’aquesta Llei, la creació d’una entitat de dret públic de base associativa com a eina que estimuli la participació de la joventut d’Andorra, que permeti fomentar el debat públic i la confrontació pacífica d’idees, i que apropi les inquietuds dels joves a les institucions.

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, ha de ser un espai adequat per canalitzar eficaçment la lliure participació dels joves del Principat d’Andorra en la vida política, social, econòmica i cultural.

Malgrat que en alguns moments de la nostra història pugui semblar que no hi ha hagut arrelament de moviment associatiu juvenil a Andorra, cal no oblidar que han existit, i existeixen encara, moltes associacions juvenils de lleure o esportives i que tanmateix, no és fins a l’inici dels anys noranta que es crea un departament de Govern dedicat exclusivament a la joventut, nombroses organitzacions no governamentals. De fet, fins i tot alguns comuns havien anat fomentant, i continuen fent-ho, ocasions d’encontre i de trobada entre joves.

Ara, l’eina que es crea mitjançant aquesta Llei és un pas més que ha de promoure i facilitar la participació dels joves en el dia a dia de la societat andorrana.

L’estructura d’aquest Fòrum Nacional de la Joventut, preveu la creació d’un òrgan de base participativa personal (l’Assemblea dels Joves) i una participació per via associativa mitjançant la creació del Consell d’Associacions. Així, amb els representants d’un i altre àmbit, poder reunir-se a la Taula Permanent.

L’objectiu final és que aquests organismes ofereixin a tots els joves de casa nostra la possibilitat d’expressar de manera lliure i oberta les seves inquietuds personals i col·lectives, així com de crear els canals necessaris perquè aquestes arribin sense dilació a les institucions.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.