Carregant...
 

Llei 16/2007, del 18 d’octubre, de suplement de crèdit per finançar les transferències corrents i les transferències de capital del Departament de Salut destinades al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 16/2007, del 18 d’octubre, de suplement de crèdit per finançar les transferències corrents i les transferències de capital del Departament de Salut destinades al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

Des del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, s’han de portar a terme diferents projectes pels quals no es compta amb recursos suficients per poder-los portar a terme. Les accions, i el detall dels capítols i imports que s’han d’executar es detallen a continuació:

1. Implantació de les mesures incloses al Pla Director del Transport Sanitari.

Personal pel centre regulador (capítol 1) 100.000 euros
Despeses explotació (capítol 2) 250.000 euros
Inversions vehicles i material (capítol 6) 550.000 euros
Total 900.000 euros

2. Obres diverses al Centre Hospitalari amb la finalitat de guanyar capacitat de llits d’hospitalització i descongestionar el servei d’urgències.

Obres de reforma (capítol 6) 800.000 euros

3. Obres d’ampliació i d’adequació de l’edifici de l’antic Hotel Cerqueda per tal de convertir-lo en una residència socio sanitària per a gent gran.

Obres d’adequació (capítol 6) 1.300.000 euros
Total funcionament 350.000 euros
Total inversió 2.650.000 euros

Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient en la Llei del pressupost per a l’exercici 2007;
LesLleis.com

Vist que el Govern, per Acord del 3 de maig del 2007, ha aprovat un avenç de fons per l’import de 3.000.000 euros, dels quals 350.000 euros estan destinats a transferències corrents i 2.650.000 euros a transferències de capital, per dotar les partides pressupostàries corresponents, d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques, i amb els informes de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.