Carregant...
 

Llei 23/2007, del 22 de novembre, per regularitzar provisionalment les quotes de participació transferides als comuns els anys 2006 i 2007 segons els imports liquidats en els pressupostos de l’Administració general dels exercicis 2005 i 2006, i de suplement de crèdit, per fer front als imports derivats de les regularitzacions provisionals dels exercicis esmentats


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de novembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 23/2007, del 22 de novembre, per regularitzar provisionalment les quotes de participació transferides als comuns els anys 2006 i 2007 segons els imports liquidats en els pressupostos de l’Administració general dels exercicis 2005 i 2006, i de suplement de crèdit, per fer front als imports derivats de les regularitzacions provisionals dels exercicis esmentats

Exposició de motius

La Llei qualificada de transferències als comuns, del 4 de novembre de 1993, estableix a l’article 5 que si el dia primer de gener d’un determinat exercici econòmic el Consell General no ha aprovat el Pressupost de l’Administració general, es transferirà als comuns l’import corresponent a la quantitat rebuda en el mateix trimestre de l’exercici anterior. En el cas d’increment de la quota anyal, la quantitat així rebuda serà considerada a compte de la que cada comú haurà de percebre en el moment de l’aprovació del pressupost. I si es produeix una disminució de la quota anyal, el diferencial serà restat del lliurament que s’ha d’efectuar en el segon trimestre.
LesLleis.com

Per analogia, s’aplicarà el mateix principi establert en el paràgraf anterior, per trimestres successius, per al cas que el pressupost s’aprovi en trimestres distints del primer. En tots els casos, una vegada aprovat el pressupost de l’exercici pel Consell General, es procedirà a la regularització de les quantitats lliurades a compte dels comuns.

L’apartat 5è de l’article 3 del mateix text disposa que un cop aprovada la liquidació del pressupost de l’Administració general i coneguda la xifra exacta dels ingressos corresponents a l’exercici anterior, es procedirà a la regularització precisa de les quotes de participació transferides segons els imports assignats en els pressupostos de l’Administració general.

En els textos normatius citats s’estableix el procediment de regularització precisa de les quotes de participació transferides als comuns, i la regularització es condiciona a l’aprovació de les liquidacions pressupostàries dels exercicis de l’Administració general al Consell General, a proposta del Tribunal de Comptes.

Les liquidacions dels comptes dels exercicis pressupostaris dels anys 2005 i 2006 de l’Administració general no han estat aprovades pel Consell General, atès que el Tribunal de Comptes no ha presentat la proposta al Consell General, de conformitat amb el que disposa l’article 12 i concordants de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000.

La tardança en l’aprovació de les liquidacions de l’Administració general dels exercicis 2005 i 2006 per part del Consell General, derivada del fet que el Tribunal de Comptes no n’ha proposat l’aprovació, està comportant problemes financers a les corporacions, que estan d’acord que els exercicis 2005 i 2006 es regularitzin d’acord amb les disposicions següents.

Tenint en compte la situació esmentada i a fi d’assegurar la capacitat econòmica i financera als comuns, es considera convenient la utilització del present instrument normatiu a l’efecte de preservar el màxim possible l’evolució de la inversió i el funcionament de les corporacions locals, en els termes que disposa la Llei qualificada de transferències als comuns, i més concretament l’article 7 modificat per la Llei qualificada 11/2003, de 27 de juny.

Aquesta Llei pretén facultar el Govern a regularitzar de manera provisional les quotes de participació transferides als comuns durant els exercicis 2006 i 2007. La regularització definitiva es condiciona a dos fets: d’una banda a l’aprovació, per part del Consell General, amb la proposta prèvia del Tribunal de Comptes, de les liquidacions dels pressupostos de l’Administració general dels anys esmentats; i d’altra banda, al fet que una vegada hagin estat aprovades les liquidacions esmentades, el Govern regularitzi definitivament i de forma precisa les quotes de participació transferides, segons els imports aprovats pel Consell General, en el termini màxim de tres mesos a comptar del moment en què el Consell General aprovi les liquidacions dels exercicis pressupostaris de l’Administració general esmentats.

La liquidació que es regula en aquesta Llei no és, doncs, definitiva, sinó provisional, i per tant, convé insistir que caldrà regularitzar les quotes de participació transferides als comuns, una vegada el Consell General hagi aprovat la liquidació dels pressupostos dels exercicis 2005 i 2006, a proposta del Tribunal de Comptes.

El crèdit que s’aprovi quedarà afectat a l’exercici pressupostari de l’Administració general per a l’exercici 2007.

Atès el caràcter puntual i imprevisible dels imports que caldrà liquidar als comuns en concepte de regularització de les quotes de participació de les transferències dels anys citats, el Govern no disposa de les quantitats necessàries per assumir-los, i consegüentment és necessària l’aprovació d’un suplement de crèdit, tal com es recull en la Memòria, en la qual es justifiquen les quantitats a les quals es fa menció en el text, que corresponen a les xifres i conceptes establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns, en concret per l’article 3.

Per aquest motiu, el Consell General aprova la següent Llei sobre les regularitzacions provisionals de les quotes de participació transferides als comuns durant els exercicis 2006 i 2007 segons els imports assignats a les liquidacions de l’Administració general dels exercicis 2005 i 2006, i de suplement de crèdit, per fer front als imports resultants de les regularitzacions provisionals dels exercicis esmentats, fins que es conegui la xifra exacta dels ingressos corresponents, segons els imports assignats en aquests.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.