Carregant...
 

Llei 24/2007, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l’exercici 2005, un cop el Consell General ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Administració general de l’exercici 2004


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de novembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 24/2007, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l’exercici 2005, un cop el Consell General ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Administració general de l’exercici 2004

Vist l’article 3.5 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 4 de novembre de 1993, que disposa el següent, literalment:

“Tot seguit de ser aprovada la liquidació del pressupost de l’Administració general, i, per tant, d’ésser coneguda la xifra exacta dels ingressos corresponents a l’exercici anterior, es procedirà a la regularització precisa de les quotes de participació transferides segons els imports assignats en el pressupost de l’Administració general”;

Vist que, d’acord amb l’article 3.4 de la mateixa Llei, l’import a transferir als comuns es correspon amb el 30% dels ingressos recaptats per l’Administració general en concepte d’impost de mercaderia indirecte, de taxa d’entrada de mercaderies i de la devolució de la tarifa exterior comuna (TEC), atès que el quàntum d’aquest percentatge és superior al quàntum del 18% dels ingressos tributaris totals per la liquidació de l’exercici 2004 dels ingressos recaptats per l’Administració general;

Vist que el 30% dels ingressos abans esmentats ascendeix a 43.578.604,59 euros (30% de 145.262.015,30 euros);

Vist que l’import previst en el pressupost del 2005, concretament en la partida 900 Transferències als comuns - 900 Transferències als comuns - 76200 Transferències comuns - PROJ-0001 Transferències als comuns, era de 38.082.625 euros i que, per tant, per regularitzar aquest import amb el d’ingressos recaptats cal transferir 5.495.979,59 euros als comuns;

Atès que no hi ha dotació pressupostària suficient en la Llei del pressupost per a l’exercici 2007, per fer front a la regularització esmentada;

El Govern, amb l’informe de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.