Carregant...
 


Correcció d'errata

Havent-se constatat un error de transcripció en la Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs, publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 008/2008, de data 30 de gener, es publica la correcció següent:

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.