Carregant...
 

Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de maig del 2008 ha aprovat la següent:

llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

El 18 d’octubre del 2007 s’aprova la Llei 20/2007, de Societats anònimes i de responsabilitat limitada.

L’article 74 d’aquesta Llei estableix que el dipòsit dels comptes i, en concret, les certificacions de l’acord que aprova els comptes anuals i de l’acord relatiu a l’aplicació del resultat, juntament amb un exemplar dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria, si escau, s’han de presentar per dipositar-los al Registre de Societats en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la data d’adopció dels acords.

Aquest mateix article també estableix que l’incompliment d’aquesta obligació és objecte d’anotació al Registre de Societats i de publicitat per part del mateix Registre, i que la forma i els tràmits de compliment d’aquesta obligació i de l’anotació del seu incompliment s’han de determinar reglamentàriament.
LesLleis.com

Actualment l’ordenament jurídic andorrà no disposa d’un pla general de comptabilitat que reguli el sistema comptable al qual s’han d’ajustar les societats.

Per aquest motiu es considera que l’article 74 no es pot aplicar fins que el Pla general de comptabilitat previst a la disposició final primera de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, no entri en vigor.

Així doncs, no seria ajustat a dret obligar les societats mercantils a presentar els comptes anuals al Registre de Societats Mercantils quan no es disposa dels elements estructurals del model comptable que s’ha de seguir.

Per consegüent, escau posposar l’aplicació de l’article 74 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada fins a l’entrada en vigor del Pla general de comptabilitat regulat en la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.