Carregant...
 

Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de juny del 2008 ha aprovat la següent:

llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà

Exposició de motius

Les previsions legislatives establertes en la Llei d’ordenació del sistema financer, del 27 de novembre de 1993; la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996, i la Llei de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries, del 30 de juny de 1998, fixen diversos terminis per regular l’activitat de les entitats financeres d’inversió.

La gestió d’organismes d’inversió, segons la terminologia emprada des de la Llei del 19 de desembre de 1996, és un dels components principals de la gestió per compte de tercers. Aquesta mateixa Llei inclou una definició genèrica del que s’entén per organismes d’inversió al Principat tot desglossant dos tipus d’organismes d’inversió: els fons mutus d’inversió i els fons de pensió. Si bé els primers fons mutus d’inversió es van començar a constituir a Andorra a final dels anys 80, fins ara no n’hi ha cap regulació específica. Tampoc no ha estat desenvolupada cap normativa relativa als fons de pensions. Aquests precedents, la contínua sofisticació dels mecanismes de gestió mitjançant vehicles d’inversió d’aquest tipus i la cada dia més gran necessitat d’establir un marc que garanteixi la necessària seguretat jurídica, tant als inversors com als agents financers que intervenen en aquestes activitats, han fet que el Consell General reguli de manera exhaustiva aquest sector.
LesLleis.com

Cal que la regulació estableixi uns criteris de transparència que permetin als inversors disposar de la suficient informació, abans del període de participació en els organismes d’inversió i també durant aquest període, i cal que hi hagi una sintonia adequada en cada moment entre l’inversor i la inversió. En conjunt, es tracta de protegir l’inversor.

D’altra banda, cal que les entitats que participen en la gestió, l’administració i la distribució dels organismes d’inversió, en la dipositària dels seus actius i en tots els serveis complementaris que es generen al voltant d’aquestes activitats, coneguin les seves obligacions i l’abast de les seves responsabilitats perquè ofereixin tots els serveis en condicions òptimes.

S’amplia l’àmbit dels organismes d’inversió als organismes amb personalitat jurídica atès que aquest tipus de modalitat té cada cop més acceptació en l’àmbit inversor.

Així mateix, es distingeixen dos tipus d’organismes d’inversió col·lectiva, segons les possibilitats d’inversió que tenen:

- Els organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris.
- Altres organismes d’inversió col·lectiva.

Per als primers, que s’adrecen a tot tipus d’inversors, s’estableixen unes normes de funcionament compatibles amb les directives europees existents. D’aquesta manera es possibilita que els organismes d’inversió andorrans constituïts sota aquests criteris puguin ésser distribuïts a Europa si s’assoleix un acord en aquest sentit.

Aquestes normes de funcionament afecten en particular els tipus d’actius en què es poden efectuar les inversions i els límits que s’hi estableixin per tal de garantir una divisió de riscos adequada.

Pel que fa als altres organismes d’inversió col·lectiva, els que no compleixen algunes de les condicions establertes per als OICVM, són organismes d’inversió que d’acord amb les seves característiques de liquiditat i de risc poden estar sotmesos a certes limitacions pel que fa als inversors als quals poden estar distribuïts.

En relació amb la forma dels organismes d’inversió, es preveuen en la legislació totes les figures que existeixen en el nostre entorn, des dels fons estàndard amb compartiments o sense, fins als fons de fons o als fons mestres i subordinats.

S’estableixen també els mecanismes de constitució d’aquests diferents organismes d’inversió i altres mecanismes de funcionament com són la comptabilitat, la transparència informativa, el càlcul dels valors liquidatius i els seus mecanismes de distribució.

Aquesta Llei també regula la distribució d’organismes d’inversió col·lectiva andorrans a l’estranger així com la distribució d’organismes d’inversió estrangers a Andorra. Aquesta regulació apareix necessària ja que no seria eficient regular els organismes d’inversió de dret andorrà i permetre simultàniament la distribució a Andorra sense cap control d’organismes d’inversió estrangers.

Aquesta Llei regula tots aquests aspectes i estableix uns terminis transitoris perquè es produeixin les adaptacions necessàries.

Índex
Títol preliminar. Definicions
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objectiu
Article 2. Definició
Article 3. Àmbit d’aplicació
Títol II. OIC de dret andorrà
Capítol primer. Règim general
Article 4. Forma jurídica
Article 5. Reserva de denominació
Article 6. Tipus
Article 7. Característiques
Article 8. Inscripció
Article 9. Reglament/estatuts
Article 10. Patrimoni
Article 11. Valor liquidatiu/preu
Article 12. Subscripcions i reembossaments
Article 13. Parts
Article 14. Partícips/accionistes
Article 15. Resultats
Capítol segon. SICAV
Article 16. Legislació aplicable
Article 17. Estatuts
Article 18. Administració
Capítol tercer. Política d’inversió
Secció primera. OICVM
Article 19. Definició i àmbit d’aplicació
Article 20. Política d’inversió
Article 21. Control de riscos
Article 22. Diversificació dels riscos
Article 23. Inversions emeses o garantides per organismes públics
Article 24. Inversions en altres organismes d’inversió col·lectiva
Article 25. Inversions prohibides
Article 26. Normes complementàries
Secció segona. Altres OIC de dret andorrà
Article 27. Àmbit d’aplicació
Article 28. Marge d’actuació
Article 29. Inversors qualificats
Article 30. OIC immobiliaris
Article 31. OIC alternatius
Article 32. Altres OI
Capítol quart. Comptabilitat i estats financers
Article 33. Exercici comptable
Article 34. Normes comptables
Article 35. Estats financers reservats
Article 36. Estats financers públics
Article 37. Auditoria externa
Capítol cinquè. Comercialització d’OIC de dret andorrà a l’estranger
Article 38. Comercialització a l’estranger
Article 39. Requisits
Article 40. Règim de les inversions estrangeres
Títol III. OIC de dret estranger
Article 41. Requisits
Títol IV. Constitució, distribució, modificació, dissolució i liquidació
Capítol primer. Constitució i modificació
Article 42. Constitució dels OIC de dret andorrà
Article 43. Documents que cal aportar per obtenir l’autorització prèvia de constitució d’un OIC de dret andorrà
Article 44. Modificacions dels OIC de dret andorrà
Article 45. Documents que cal aportar per obtenir l’autorització prèvia de constitució i/o de modificació d’OIC de dret andorrà
Article 46. Resolució de les sol·licituds d’autorització prèvia de constitució i/o de modificació d’OIC de dret andorrà
Capítol segon. Inscripció, dissolució i liquidació
Article 47. Requisits per a la inscripció als registres de l’INAF
Article 48. Termini per a la resolució de les sol·licituds d’inscripció
Article 49. Refús de l’autorització i/o inscripció
Article 50. Retirada de l’autorització
Article 51. Dissolució i liquidació
Article 52. Registres mantinguts per l’INAF
Article 53. Disposicions de caràcter administratiu
Capítol tercer. Distribució
Article 54. Distribuïdors
Títol V. Informació als inversors
Capítol primer. Informació
Article 55. Obligacions d’informació
Article 56. Prospecte complet i prospecte simplificat
Article 57. Informes
Capítol segon. Publicitat
Article 58. Publicitat dels OIC
Article 59. Contingut dels documents publicitaris
Títol VI. Societats gestores i dipositàries
Capítol primer. Disposicions comunes
Article 60. Societats gestores i dipositàries
Capítol segon. Funcions i obligacions
Article 61. Funcions conjuntes de la societat gestora i dipositària
Article 62. Funcions de la societat gestora
Article 63. Obligacions de la societat gestora
Article 64. Funcions del dipositari
Article 65. Obligacions del dipositari
Article 66. Responsabilitats de la societat gestora i del dipositari
Article 67. Organització de la societat gestora i de la dipositària
Article 68. Contingut del contracte de dipositària
Capítol tercer. Delegacions i substitució
Article 69. Facultats de delegació de la societat gestora
Article 70. Facultats de delegació del dipositari
Article 71. Comunicació i autorització de les delegacions
Article 72. Substitució de la societat gestora i del dipositari
Capítol quart. Remuneració
Article 73. Remuneració de la societat gestora i del dipositari
Capítol cinquè. Constitució i modificació
Article 74. Normes de conducta
Títol VII. Supervisió de l’INAF i règim disciplinari
Capítol primer. Supervisió de l’INAF
Article 75. Responsabilitat
Article 76. Competències
Capítol segon. Règim disciplinari
Article 77. Infraccions molt greus
Article 78. Infraccions greus
Article 79. Infraccions lleus
Article 80. Sancions per infraccions molt greus
Article 81. Sancions per infraccions greus
Article 82. Sancions per infraccions lleus
Article 83. Substitució d’òrgans
Article 84. Mesures cautelars
Disposicions
Disposició transitòria
Disposicions derogatòries
Disposicions finals
Annexos
Annex I. Contingut mínim del prospecte complet
Annex II. Contingut mínim dels informes
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.