Carregant...
 

Llei 23/2008, del 30 d’octubre, d’autorització de la creació de la Universitat de les Valls


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 d’octubre del 2008 ha aprovat la següent:

llei 23/2008, del 30 d’octubre, d’autorització de la creació de la Universitat de les Valls

Exposició de motius

L’article 20.2 de la Constitució reconeix la llibertat d’ensenyament i atorga a les persones físiques i jurídiques la llibertat de crear centres docents, dins el respecte als principis constitucionals.

La societat Unigest S.21. SL, promotora de la Universitat de les Valls, és una entitat juridicoprivada constituïda l’any 2007 que va sol·licitar al ministeri encarregat de l’ensenyament superior l’inici del procediment per crear una universitat privada dedicada als estudis odontològics.

Atès que el ministeri encarregat de l’ensenyament superior ha verificat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent relatius a la creació de les universitats privades, la present Llei s’emmarca en l’estipulat en l’article 68 de la Llei 12/2008, d’ordenació de l’ensenyament superior, del 12 de juny del 2008, i crea la Universitat de les Valls, defineix el marc en el qual aquesta es desenvolupa i crea les titulacions que ofereix, determina les pautes a seguir per a l’inici i el manteniment de les activitats acadèmiques, així com les disposicions a tenir en compte en cas de conflicte per tal que els estudiants puguin finalitzar els estudis iniciats d’acord amb les regles generals per a l’extinció dels plans d’estudis. A tal efecte, la Llei preveu la necessitat de presentar convenis amb d’altres universitats o, a defecte, un aval bancari.

La Llei també regula els requisits d’accés i permanència de l’alumnat, la supervisió i l’avaluació de l’ensenyament i la revocació o les variacions en les condicions de la creació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.