Carregant...
 

Llei 7/2009, del 29 de desembre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses de funcionament i d’inversió de la Presidència del Govern i dels ministeris d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, d’Educació i Cultura i de Salut, Benestar i Treball


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2009 ha aprovat la següent:

llei 7/2009, del 29 de desembre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses de funcionament i d’inversió de la Presidència del Govern i dels ministeris d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, d’Educació i Cultura i de Salut, Benestar i Treball

Exposició de motius

El Govern ha de fer front enguany a diverses despeses de funcionament i d’inversió per a les quals, o bé no existeixen crèdits inicials a les partides pressupostàries corresponents, o bé no es disposa de crèdits suficients.
LesLleis.com

Aquestes despeses corresponen als conceptes següents de la Presidència del Govern i dels ministeris d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, d’Educació i Cultura i de Salut, Benestar i Treball:

Despeses de béns corrents i serveis: de lloguer d’edificis i altres construccions; de reparació i conservació d’edificis i altres construccions, de maquinària, instal·lacions i equipament, de material de transport; d’impressió de documents; de carburants per a locomoció, productes de neteja i d’altres subministraments; de serveis postals i telegràfics, d’atencions protocol·làries i de representació, de divulgació i publicacions, de traduccions i correccions, de publicitat i propaganda; de treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament, de seguretat, de processament de dades, per a empreses, estudis i treballs tècnics i altres treballs a l’exterior; i de reemborsament de dietes a persones funcionàries i agents de l’Administració de caràcter indefinit.

Despeses de transferències corrents: a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de seguretat social; a institucions sense finalitat de lucre, per fer front a la subvenció a l’Associació d’Exsíndics i Exconsellers Generals (AESCO); en concepte de beques de formació, d’investigació i d’altres per fer front a les despeses derivades del pagament de les beques i ajuts a l’estudi del curs acadèmic 2009-2010; a institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores, per cobrir les despeses derivades del servei de transport públic urbà gratuït per a les persones titulars de la targeta magna; a la Creu Roja Andorrana, per finançar el dèficit derivat del transport sanitari i dels primers mesos de l’exercici 2007; i a famílies, per fer front al pagament de les pensions de solidaritat per a la gent gran, i al pagament de les prestacions econòmiques d’assistència social, d’acord amb la legislació vigent en matèria de salut i benestar.

Despeses d’inversió real: per al finançament de diversos treballs en curs del Departament d’Urbanisme i Ordenament Territorial, principalment. Aquests treballs són relatius a obres d’infraestructures viàries (redacció de l’enllaç a la boca est del túnel dels Dos Valires i direcció de l’obra d’eixamplament de la carretera general núm. 1, al tram del riu que passa per Aubinyà); a riscos naturals (actuació a la carretera general núm. 2, al torrent Pregó i informe per a l’estabilització de la carretera del Puiol del Pui i inspecció al vessant de la Solana d’Andorra la Vella amb helicòpter); a cartografia (base de dades de béns immobles del patrimoni nacional); a obres corresponents a edificacions (acabament de l’edifici de Bombers amb l’informe final de l’helisuperfície i de la mànega de vent a la teulada, realització de la connexió de servei elèctric a l’edifici de la Duana del riu Runer; acabament de l’obra del Centre Sociosanitari El Cedre). Als treballs de la campanya de pavimentació que, d’una banda, enguany han estat superiors als que s’havien previst inicialment i, d’altra banda, es preveu dur a terme tots els treballs adjudicats amb càrrec al plurianual del 2010 durant l’exercici pressupostari actual per permetre un nivell de servei correcte de la xarxa de carreteres davant de la propera temporada hivernal, atès que properament s’acabaran algunes obres en curs significatives (carretera general 1 a la zona de la Margineda, carretera general 3 a la sortida d’Ordino, carretera secundària de la Rabassa a la zona dels Faucellers, avinguda Miquel Mateu i avinguda Carlemany, etc.).

Per fer front a despeses de treballs tècnics del Departament d’Agricultura i Patrimoni Natural en relació amb l’obra de construcció del camí Ral de la Massana. I per cobrir les despeses del Ministeri d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals derivades del conveni transaccional entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a la cessió de l’edifici i d’altres béns de Ràdio Andorra.

Els treballs, els subministraments i les prestacions de serveis esmentats no es poden abandonar ni interrompre a causa de la necessitat, la rellevància i els compromisos adquirits. Això explica la necessitat i la urgència de dotar les partides corresponents dels crèdits necessaris per un import total de 10.941.444,62 €.

Vist que la Llei del pressupost per a l’exercici del 2009 no disposa de crèdits inicials per finançar els conceptes referits dins les partides pressupostàries corresponents; o bé no en disposa de manera suficient;

Per fer front a un avenç de fons, acordat el dia 21 d’octubre del 2009, per un import total de 3.556.760,32 € per fer front a les despeses i per a les partides pressupostàries següents:

320 Departament d’Afers Generals Bilaterals i Consulars-320 Servei de Secretaria General-60200 Adquisicions d’edificis i altres construccions-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars, per un import de 426.467,55 €, per finançar les despeses derivades del conveni transaccional entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a la cessió de l’edifici i d’altres béns de Ràdio Andorra.

600 Secretaria d’Estat de Salut, Benestar i Treball-602 Administració i Control de Gestió-41112 Caixa Andorrana de Seguretat Social-PROJ-0001 Serveis Generals, per un import d’1.971.384,87 €, per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de seguretat social.

630 Departament de Benestar i Família-631 Àrea d’Atenció Social Primària-48290 A famílies-PROJ-0003 Atenció primària parròquies, per un import d’1.080.084,40 €, per fer front al pagament de les pensions de solidaritat per a la gent gran, i al pagament de les prestacions econòmiques d’assistència social, d’acord amb la legislació vigent en matèria de salut i benestar.

630 Departament de Benestar i Família-632 Àrea d’Atenció Social Especialitzada-48240 Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col·lab.-PROJ-0116 Gent Gran, per un import de 78.823,50 €, per cobrir les despeses derivades del servei de transport públic urbà gratuït per a les persones titulars de la targeta magna.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.