Carregant...
 

Llei 15/2010, del 13 de maig, de crèdit extraordinari per fer front al finançament electoral corresponent a les eleccions generals del 26 d’abril del 2009


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 15/2010, del 13 de maig, de crèdit extraordinari per fer front al finançament electoral corresponent a les eleccions generals del 26 d’abril del 2009

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front a les despeses derivades del finançament electoral corresponent a les eleccions generals del 26 d’abril del 2009, d’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei qualificada de finançament electoral, del 15 de desembre del 2000.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com és el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Com que el pressupost del 2009 no preveia cap dotació per fer front a la dita despesa, enguany no es disposa de crèdits per dotzenes parts per finançar-la.
LesLleis.com

Vist que el Butlletí del Consell General núm. 3/2010 ha publicat l’admissió a tràmit de l’informe 1/2009 del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions al Consell General celebrades el 26 d’abril del 2009;

Vist l’article 12.3 de Llei qualificada de finançament electoral, del 15 de desembre del 2000, que determina que el Govern, d’acord amb l’informe del Tribunal de Comptes i en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció de l’informe esmentat, ordena el pagament de les subvencions a les candidatures;

Vist que el caràcter d’urgència i de necessitat de les despeses de referència queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la Llei qualificada de finançament electoral, del 15 de desembre del 2000;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.