Carregant...
 

Llei 21/2010, del 13 de maig, de crèdit extraordinari per fer front a la transferència de capital al Consell General que ha de finançar els costos de la conclusió i la posada en funcionament del nou edifici del Consell General


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 21/2010, del 13 de maig, de crèdit extraordinari per fer front a la transferència de capital al Consell General que ha de finançar els costos de la conclusió i la posada en funcionament del nou edifici del Consell General

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia dotació per fer front a la transferència de capital al Consell General. Aquesta previsió corresponia als crèdits necessaris per finançar els compromisos de despesa contrets per finalitzar les obres del nou edifici del Consell General, per a les quals es preveu que la data d’acabament sigui durant el mes d’octubre d’enguany, així com als crèdits per finançar diverses despeses d’inversió real previstes per a enguany en concepte d’estudis i projectes d’inversió, d’altres instal·lacions, mobiliari i estris, i equipaments per a processos d’informació per a la posada en funcionament del nou edifici.
LesLleis.com

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives als comuns, d’acord amb la Llei general de les finances públiques.

En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a la transferència de capital al Consell General que ha de finançar les despeses d’inversió real de referència, amb un import de 10.614.874,61 €.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses en concepte de transferència de capital s’explica pel fet que han de finançar compromisos contrets pel Consell General i aprovats l’exercici 2009 en el pressupost respectiu amb caràcter de despesa plurianual, i ateses les diverses despeses d’inversió real previstes per al 2010 per a la posada en funcionament del nou edifici, respectivament;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.