Carregant...
 

Llei 22/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’execució de diversos projectes clau de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis del Servei de Telecomunicacions d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 22/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’execució de diversos projectes clau de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis del Servei de Telecomunicacions d’Andorra

Exposició de motius

Les infraestructures i les tecnologies de la comunicació evolucionen a un ritme sostingut i imparable. En la mateixa proporció ho fan les necessitats i les expectatives legítimes dels usuaris, ja sigui per a ús residencial, ja sigui per a ús professional o empresarial. Mantenir-se alineats amb els avenços de la societat de la informació és un dels reptes del present més importants en les societats avançades, i Andorra no en pot quedar al marge.

Andorra ha esdevingut en els darrers anys un model de progrés i de modernitat, com ho ha demostrat, i s’ha situat com a país capdavanter amb la implantació de la televisió digital terrestre i amb l’apagada analògica l’any 2007, i ho està fent amb el desplegament massiu de la nova xarxa de fibra òptica fins a la llar al 100% del territori (FTTH).
LesLleis.com

Avui, en línia amb els eixos de desenvolupament estratègic que es van definir ara fa quatre anys, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra, està immers en un procés de canvi profund que afecta a totes les seves infraestructures de producció tal com les coneixíem fins ara. Aquests canvis es van iniciar amb el projecte de desplegament de la fibra fins a la llar, passen per la migració cap a les anomenades “xarxes de nova generació” (NGN) i haurien de culminar amb l’evolució de la xarxa de serveis mòbils, amb òptica de convergència fix-mòbil.

Aquests progressos, que van acompanyats d’una simplificació i d’una adaptació de l’oferta comercial, han de servir per fomentar la competitivitat econòmica i social del país, i alhora per garantir un model d’infraestructures avançat, escalable i adequat a l’exigència creixent tant en capacitat, com en velocitat i en diversitat dels mitjans d’accés i de comunicació.

Val a dir que els efectes de la conjuntura econòmica mundial sobre determinats subministradors d’equips i serveis de manteniment i suport de l’entitat, contribueixen a accelerar determinats projectes estratègics que altrament es podrien afrontar amb menys pressió. Aquest és el cas del projecte de migració de la xarxa de telefonia mòbil que convé iniciar imperativament enguany, per evitar una situació de risc de col·lapse de la xarxa actual que podria esdevenir irreversible en un termini de 2 anys.

La cartera de projectes per a l’exercici 2010 recull accions que no convé ajornar i que han de garantir la continuïtat dels projectes començats, l’evolució i la integració de les noves plataformes, la millora i la introducció de nous serveis sobre aquestes plataformes i per sobre de la resta, i l’anticipació d’accions preventives que evitin situacions compromeses o delicades sobre les xarxes que suporten l’activitat econòmica i social de tot el país. Aquests factors justifiquen el caràcter urgent i la necessitat de disposar del crèdit pressupostari necessari per a realitzar les despeses que es deriven d’aquestes accions.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia les partides pressupostàries per finançar les despeses derivades d’aquestes accions programades per a l’any 2010.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes en el Projecte de pressupost pendent d’aprovació que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que sumen un total de 13.354.675 euros per a l’any 2010, i 9.434.550 euros de despeses amb caràcter plurianual, 1.011.500 euros dels quals corresponent a despeses corrents relatives al manteniment per a l’any 2011 d’alguns d’aquests nous projectes d’inversió.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 14 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.