Carregant...
 

Llei 23/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses del Departament de Duana


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 23/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses del Departament de Duana

Exposició de motius

El Departament de Duana ha de dur a terme durant l’any 2010 diverses accions encaminades, d’una banda, a millorar les instal·lacions, el funcionament i la gestió dels despatxos duaners situats a les fronteres, i n’ha d’assegurar l’adequació a les noves necessitats mitjançant la incorporació d’eines més modernes per facilitar la circulació de mercaderies entre països; i, d’altra banda, a assegurar la formació necessària perquè es facin els tràmits de la manera més àgil possible, i les intervencions es duguin a terme emprant procediments que garanteixin les condicions òptimes de seguretat per als agents.

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia la dotació pressupostària per finançar les despeses corrents i d’inversió per desenvolupar aquestes accions.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes en el projecte de pressupost pendent d’aprovació i que ja havien estat aprovades amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits específics o bé no disposa de crèdits suficients per fer front a les despeses corrents i d’inversió real esmentades, que es xifren en un total de 842.948,69 euros.

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquestes despeses queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per finançar les despeses corrents i d’inversió per desenvolupar aquestes accions que són indispensables per a la bona gestió i funcionament del Cos de Duana;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 14 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.