Carregant...
 

Llei 24/2010, del 3 de juny, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’assistència lletrada gratuïta en torn d’ofici davant de l’autoritat judicial


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 24/2010, del 3 de juny, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’assistència lletrada gratuïta en torn d’ofici davant de l’autoritat judicial

Exposició de motius

El Ministeri d’Interior ha de fer front a les despeses derivades de la defensa per advocat designat pel torn d’ofici al Tribunal de Batlles i al Tribunal de Corts.
LesLleis.com

L’article 99 de la Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993, preveu en el seu article 99 que “per garantir a tothom el dret a la defensa i a l’assistència lletrada que atorga la Constitució es designarà un advocat per a la defensa i l’assistència d’ofici a qui així ho sol·liciti o a qui en el procés penal es negui a designar-lo. La defensa d’ofici, que tindrà caràcter gratuït per als que acreditin una situació de pobresa o d’insolvència declarada per un batlle, serà a càrrec de l’Estat. Així mateix, l’article 9 del Reglament d’assistència lletrada amb torn d’ofici davant l’autoritat judicial i el Servei de Policia, de l’1 de març del 2000, estableix que, “per a la prestació del servei, els advocats tenen dret a ser remunerats amb càrrec al pressupost general de l’Estat”.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia crèdits en la partida pressupostària corresponent per fer front a la despesa esmentada.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Com que el pressupost del 2009 no preveia la dotació suficient per fer front a les despeses derivades de l’assistència lletrada per torn d’ofici davant l’autoritat judicial, enguany no es disposa de crèdits suficients per dotzenes parts per finançar aquesta despesa. En conseqüència, el Govern necessita un import suplementari de 77.220 euros per satisfer-la.
LesLleis.com

El caràcter d‘urgència i necessitat d’aquestes despeses de referència queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació relativa a l’assistència lletrada gratuïta en torn d’ofici davant de l’autoritat judicial.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 14 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.