Carregant...
 

Llei 27/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la intervenció d’urgència a l’Hotel Rosaleda, declarat bé d’interès cultural en la categoria de monument


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 27/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades de la intervenció d’urgència a l’Hotel Rosaleda, declarat bé d’interès cultural en la categoria de monument
LesLleis.com

Exposició de motius

El Departament de Patrimoni Cultural té com una prioritat la protecció dels béns d’interès cultural i és responsabilitat seva emprendre actuacions que, de forma directa o indirecta, incideixen en la conservació i la protecció del patrimoni cultural d’Andorra. En aquest context de tutela, la conservació de l’Hotel Rosaleda esdevé urgent, i per tant prioritària per al Departament. Aquest bé protegit sofreix un deteriorament que s’agreuja amb el temps. Cal fer ràpidament l’estudi de les patologies de l’edifici per definir el projecte d’intervenció detallat que ha de servir per dur a terme la consolidació d’aquest monument.

L’Hotel Rosaleda va ser declarat bé d’interès cultural en la categoria de monument l’11 de febrer del 2004 en virtut de la Llei 9/2003, del 12 de juny del 2003, del patrimoni cultural d’Andorra. L’Hotel Rosaleda és l’obra del reconegut arquitecte del moviment noucentista Adolf Florensa. Construït entre el 1941 i el 1943, representa un dels edificis més emblemàtics de l’anomenada arquitectura del granit, i forma part dels comptats exemples que durant el segon terç del segle XX van projectar a Andorra arquitectes de prestigi, incorporant al país els gests de corrents expressius forans i cosmopolites.

El seu estat de conservació presenta greus problemes a causa d’un seguit d’incidències que en posen en perill la integritat. El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front a les despeses derivades de la intervenció d’urgència a l’Hotel Rosaleda, per al sanejament i la reposició de l’estructura (canviar els pilars, els murs de càrrega i algun tram de forjat), el buidatge de la runa (repicat dels sostres falsos, de la teulada), el tapament de totes les obertures i la refecció de la teulada.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns, que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives d’acord amb la Llei general de les finances públiques.

En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.
LesLleis.com

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses derivades de la intervenció d’urgència a l’Hotel Rosaleda, que es xifren en 1.004.000 euros.
LesLleis.com

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses en concepte d’inversió queda justificat pel fet que l’estat de conservació de l’Hotel Rosaleda presenta greus problemes a causa d’un seguit d’incidències que en posen en perill la integritat i que es tracta d’un bé d’interès cultural en la categoria de monument declarat pel Govern;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord del Govern del 24 de març del 2010.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.