Carregant...
 

Llei 30/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar les obres de millora de les instal·lacions i els equipaments de l’Auditori Nacional


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 30/2010, del 3 de juny, de crèdit extraordinari per finançar les obres de millora de les instal·lacions i els equipaments de l’Auditori Nacional

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per finançar les obres de millora de les instal·lacions i els equipaments de l’Auditori Nacional.

Aquesta previsió corresponia als crèdits per l’adequació dels equipaments i les instal·lacions a la normativa actual en matèria de seguretat de l’Auditori Nacional.

L’Auditori Nacional s’inaugura l’any 1991 amb l’objectiu de dinamitzar la vida cultural de la població del Principat d’Andorra i ser un centre de promoció de la música. Durant el primers deu anys d’existència l’Auditori Nacional d’Andorra ha estat un espai de referència en el món musical d’Andorra. L’explotació de la infraestructura durant tots aquests anys ha provocat un deteriorament progressiu de les seves instal·lacions, i en especial les que afecten la seguretat activa i passiva de l’edifici, que cal adequar a la normativa actual, i part dels equipaments.
LesLleis.com

Per tant, és imprescindible adequar els equipaments i les instal·lacions a la normativa actual en matèria de seguretat i rehabilitar les parts deteriorades de l’edifici.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns, que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives d’acord amb la Llei general de les finances públiques.

En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per finançar les despeses d’inversió real de referència, que es xifren en 321.940 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de la inversió de referència queda justificat pel fet que un equipament d’aquestes característiques ha de respondre a les necessitats per a les quals es va concebre i garantir un funcionament correcte de totes les seves instal·lacions, cal intervenir d’urgència per resoldre les anomalies detectades pel que fa a la seguretat activa i passiva i aturar el deteriorament de part dels equipaments;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com

Vist l’acord de Govern del 31 de març del 2010.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.