Carregant...
 

Llei 36/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per fer front als treballs tècnics i d’execució d’obra d’eixampla de la carretera general 2, la canalització del riu i la creació d’una rotonda a l’entrada de Canillo a la zona de Peracaus


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 36/2010, DEL 30 DE JUNY, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per fer front als treballs tècnics i d’execució d’obra d’eixampla de la carretera general 2, la canalització del riu i la creació d’una rotonda a l’entrada de Canillo a la zona de Peracaus

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front a l’execució dels treballs tècnics i d’execució d’obra d’eixampla de la carretera general 2, la canalització del riu i la creació d’una rotonda a l’entrada de Canillo a la zona de Peracaus.
LesLleis.com

Aquesta previsió corresponia als crèdits per finançar els treballs necessaris per a l’ampliació de l’obra en curs d’execució de millora d’un sector de la carretera general 2 a l’entrada de Canillo, a la zona de Peracaus, al tram inicial afectat per la caiguda de blocs rocosos del roc del Quer, amb la corresponent canalització del tram limítrof del riu Valira d’Orient i la creació d’una rotonda a l’entrada del nucli urbà de Canillo, i acomplir els convenis de cessió dels terrenys afectats per les obres signats amb anterioritat.

En concret es pretén continuar les obres en curs d’eixampla de la carretera general 2 a l’amplada reglamentària de 20 metres a l’altura del PK 10 amb la corresponent construcció de la galeria tècnica de serveis visitable, i alhora canalitzar el sector limítrof del riu Valira i la construcció d’una nova rotonda a l’entrada de Canillo que permetrà una connexió adient amb els futurs vials inclosos en el Pla sectorial de noves infraestructures viàries, PSNIV, i contribuir de manera significativa a la millora de la seguretat dels usuaris en un tram especialment perillós per raons de traçat i riscos naturals, fenòmens d’erosió fluvial, estabilitat de talussos del desmunt i efectes de la caiguda de blocs rocosos. També donarà una resposta adequada, en consonància amb el Pla d’actuacions d’empreses del Govern, per dotar cada nucli de població d’una rotonda que permeti el gir dels vehicles a l’entrada i a la sortida de la carretera general.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació i que ja havien estat aprovades amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits o no en disposa de manera insuficient per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que actualment es xifren en un total de 2.655.000 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió esmentada queda justificat per la necessitat de disposar d’aquest tram de la carretera general 2 especialment perillós degudament eixamplat i protegit per raons de traçat, riscos naturals, fenòmens d’erosió fluvial, estabilitat de talussos del desmunt i efectes de caiguda de blocs rocosos, i acomplir els convenis de cessió de terrenys signats amb anterioritat.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.