Carregant...
 

Llei 38/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses corrents diverses de la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 38/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses corrents diverses de la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat

Exposició de motius

La Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat ha de satisfer diverses despeses derivades del desplegament del Pla nacional de joventut. Aquest Pla el va aprovar el Govern el dia 23 de juliol del 2008 i és el marc de referència per a la política de joventut a Andorra, l’eina per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut d’arreu del país, i per garantir l’autonomia dels joves, l’equilibri del territori i la cohesió social del país.
LesLleis.com

Per desplegar aquest Pla, la Secretaria d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat ha de dur a terme una sèrie d’actuacions que el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia en part. Concretament ha de satisfer les despeses derivades del lloguer del nou local de l’Àrea de Joventut i Voluntariat (Prada Casadet), de l’organització de la Jornada del fòrum d’estudis a Andorra, de l’organització del Concurs d’arts plàstiques per a joves, premis Sergi Mas i, de l’afiliació dels punts joves d’Andorra a la xarxa europea ERYIKA.

Les partides corresponents a aquestes despeses ascendeixen a 46.170,04 euros, 40.725 dels quals estaven inclosos al Projecte de llei de pressupost per a l’exercici del 2010. Les despeses que no estaven incloses en aquest Projecte de llei corresponen als treballs de neteja del nou local situat a l’edifici de Prada Casadet, on s’ubica l’Àrea de Joventut i Voluntariat i, l’organització de la Jornada del fòrum d’estudis a Andorra.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses esmentades i que es van preveure per al 2010, que sumen 40.725 euros, atès que no estaven previstes o ho estaven de manera insuficient al pressupost del 2009.

Igualment, el Govern no disposa de crèdits per fer front als treballs de neteja del nou local situat a l’edifici de Prada Casadet, on s’ubica l’Àrea de Joventut i Voluntariat i a l’organització de la Jornada del fòrum d’estudis a Andorra, d’un import de 5.445,04 euros, que actualment són necessàries.

El caràcter d’urgència i necessitat d’aquestes despeses queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven del desplegament del Pla nacional de joventut.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.