Carregant...
 

Llei 41/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a la restauració del fons del Tribunal de Corts


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 41/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a la restauració del fons del Tribunal de Corts

Exposició de motius

La documentació que conté l’arxiu del Tribunal de Corts és el testimoni documental de la tasca duta a terme pel Tribunal des de l’inici fins al segle XX; representa la història i l’evolució dels tribunals de justícia a Andorra; és un testimoni directe de la història social i econòmica del Principat d’Andorra; enregistra, a l’apartat notarial, la vida real en tota la seva complexitat i dóna fe de les circumstàncies concretes que han marcat les existències dels andorrans que ens han precedit, encara més durant uns segles passats en què la precarietat de l’organització administrativa oficial deixava gairebé exclusivament en mans dels notaris la tasca de posar negre sobre blanc allò que convenia establir.

Representa un bé rellevant del patrimoni cultural d’Andorra que cal conservar, protegir i revalorar per complir el deure de transmetre a les generacions futures uns referents identitaris d’acord amb la història del país i, per això, cal continuar les accions destinades a la restauració de la documentació que està en més mal estat.

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front a les despeses derivades de la restauració del fons del Tribunal de Corts per preservar i conservar els fons documentals, permetre’n l’accés i l’ús, i garantir, mitjançant les tècniques adequades a cada suport, la conservació del patrimoni documental.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament.
LesLleis.com

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que es xifren en 27.924,48 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses en concepte d’inversió queda justificat pel fet que el retard en el tractament d’aquests documents impossibilitaria de poder-ne assegurar la integritat física ja que el temps hi corre en contra, i suposaria igualment l’endarreriment per accedir-hi ja que, atès l’estat precari que pateixen, seria impossible microfilmar-los i, per tant, consultar-los;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.