Carregant...
 

Llei 42/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per finançar les despeses d’inversió real per al funcionament dels centres escolars per al proper curs 2010-2011


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 42/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per finançar les despeses d’inversió real per al funcionament dels centres escolars per al proper curs 2010-2011

Exposició de motius

El Govern ha de fer front enguany a les despeses d’inversió corresponents a l’equipament i a l’adequació de diversos espais escolars.
LesLleis.com

Aquestes despeses corresponen al finançament de material divers per als centres de l’Escola Andorrana (mobiliari, equipament audiovisual, equipament de petit material d’informàtica, equipament educatiu, musical, esportiu i de béns naturals), de mobiliari específic per a alumnes amb discapacitat per a l’Àrea de Psicopedagogia, i de material informàtic divers per portar a terme els projectes de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, que garanteixen un servei adequat a tots els centres escolars del país. D’altra banda, s’han d’elaborar els estudis i les redaccions dels avantprojectes encarregats a tercers de diversos centres escolars i, finalment, cal adquirir material divers per a la nova titulació de formació professional.

Les partides corresponents a aquestes despeses d’inversió ascendeixen a 610.475,46 euros, 450.860,09 dels quals estaven inclosos al Projecte de llei de pressupost per a l’exercici del 2010. Les despeses que no estaven incloses en aquest Projecte de llei corresponen: al mobiliari específic per a alumnes amb discapacitat per a l’Àrea de Psicopedagogia; a la compra de visualitzadors i de portàtils; a la millora de la seguretat del servei de la XENA; a l’adquisició de

pissarres digitals interactives; a l’adquisició de material divers per al banc de recursos de l’Àrea de Psicopedagogia; i a l’adquisició de material necessari per al referencial de certificació del Batxillerat Professional xarxes del Centre de Formació Professional.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades i previstes, que es xifren en 450.800,09 euros.

Igualment, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real, d’un import de 159.615,37 euros, que no s’havien pogut preveure en el moment de l’elaboració del pressupost per l’actualització de les dades i de les hipòtesis de càlcul dels diversos conceptes de despesa.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses en concepte d’inversió queda justificat pel fet que, d’una banda, tot el material que cal adquirir per a les escoles ha d’estar instal·lat a les aules a l’inici del proper curs escolar, el setembre del 2010, i, de l’altra, cal adjudicar els estudis i les redaccions de projectes per a les ampliacions de diverses escoles tan aviat com sigui possible per poder conèixer el cost de les obres i poder-lo incloure al Projecte de llei del pressupost per al 2011;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.