Carregant...
 

Llei 43/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar la vigilància i les millores dels abocadors de cendres clausurats


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 43/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar la vigilància i les millores dels abocadors de cendres clausurats

Exposició de motius

L’article 36.4 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus estableix que, després de clausurar un abocador, cal fer-ne el manteniment i la vigilància per una durada no inferior a cinc anys per als abocadors d’inerts i per una durada no inferior a deu anys per a les altres dos categories.

En el marc de la vigilància dels abocadors de cendres clausurats del país, s’han observat afeccions a la coberta vegetal i a l’estabilitat del sòl dels abocadors que cal arreglar amb urgència per garantir-ne el bon estat, la integració i la permanència de la cobertura; i també s’han observat deficiències en les tanques de seguretat que cal reparar per evitar l’entrada d’animals que en poden malmetre la cobertura.

La partida corresponent a aquestes despeses es preveia al Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010.
LesLleis.com

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits específics o bé no disposa de crèdits suficients per fer front a les despeses corrents i d’inversió real esmentades, xifrades en 257.557,00 euros.

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven de la vigilància i de les millores dels abocadors de cendres clausurats, previstos en la legislació vigent en aquesta matèria.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.