Carregant...
 

Llei 45/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a l’increment de les despeses de personal respecte al 2009 i a les inversions del Col·legi Sant Ermengol


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 45/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per fer front a l’increment de les despeses de personal respecte al 2009 i a les inversions del Col·legi Sant Ermengol

Exposició de motius

El Govern ha de fer front enguany a l’increment de les despeses de personal respecte al 2009 i a les inversions del Col·legi Sant Ermengol.
LesLleis.com

Aquestes despeses corresponen, d’una banda, a la previsió per l’augment dels triennis i de les cotitzacions a la Seguretat Social com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, i, de l’altra, a les inversions per a l’adequació dels espais escolars, per continuar la renovació pedagògica i la reposició del material obsolet o en mal estat (mobiliari, material audiovisual i equipament d’informàtica).

Les partides corresponents a aquestes despeses estaven previstes al Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Atès que aquest Projecte de llei no s’ha aprovat, el Govern no disposa de crèdits inicials o disposa de crèdits insuficients per finançar les despeses esmentades, que ascendeixen a 60.039 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses esmentades queda justificat pel fet que, d’una banda, l’increment de les despeses de personal són inajornables, atès que s’ha de donar compliment a la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social i, de l’altra, les inversions previstes són necessàries a l’inici del proper curs escolar, tenint en compte el creixement de l’alumnat, per millorar el funcionament de l’escola i per arribar a una qualitat educativa òptima;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.