Carregant...
 

Llei 48/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per finançar despeses d’inversió de l’Àrea de Medicina Legal i Forense


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 48/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per finançar despeses d’inversió de l’Àrea de Medicina Legal i Forense

Exposició de motius

El 14 d’agost de 1996 es va crear per decret el Departament de Medicina Legal amb la missió principal d’oferir a l’Administració de justícia les màximes garanties científiques en matèria de medicina forense i altres assessoraments mèdics, i complir estrictament el principi de seguretat jurídica pel que fa a les revisions de salut inicials i professionals del personal adscrit als serveis especials de la Secretaria d’Estat d’Interior (Servei de Policia, Centre Penitenciari). Les competències atribuïdes per l’article 7 són l’assistència pericial amb cobertura temporal completa i l’assessoria medicoforense a l’Administració de justícia, al Ministeri Fiscal i al Servei de Policia quan així ho requereixin.

L’Àrea de Medicina Legal i Forense ha de fer front a la despesa d’inversió necessària per poder dur a terme la pràctica tanatològica correctament, complint les normes establertes.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia els crèdits d’inversió necessaris per fer front a les despeses derivades de l’adquisició del material i dels equipaments necessaris.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual i previstos al Projecte de pressupost que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives als comuns i pot posar en vigor, respectivament, d’acord amb la Llei general de les finances públiques. En conseqüència, el Govern no disposa dels crèdits d’inversió necessaris per a l’adquisició del material i l’equipament específic, xifrats en 11.468 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat d’aquestes despeses queda justificat pel fet que l’Àrea de Medicina Legal i Forense ha de disposar dels crèdits d’inversió per satisfer les despeses derivades de l’adquisició del material i dels equipaments necessaris per desenvolupar correctament les seves funcions;
LesLleis.com

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.