Carregant...
 

Llei 55/2010, del 22 de setembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 55/2010, del 22 de setembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 incloïa una disposició addicional quarta que modificava els apartats 1 i 2 de l’article 4 “Contracte de concessió d’obra pública” de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre noves formes de contractació i finançament d’obres públiques.
LesLleis.com

Igualment, el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 incloïa també una disposició addicional cinquena que regulava la transmissió dels drets de cobrament mitjançant la incorporació d’un apartat “bis” a l’article 32 del capítol segon “Contracte d’obres” de la Llei de la contractació pública, del 9 de setembre del 2000.

Es considera que, a banda que el Projecte de llei per a l’exercici 2010 no s’ha aprovat, de fer-se, la modificació de la Llei ha de ser amb vocació de perennitat i no només per a l’execució pressupostària d’un any. Per aquest motiu, l’article únic modifica els apartats 1 i 2 de l’article 4 “Contracte de concessió d’obra pública” de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. D’altra banda, la disposició addicional afegeix una disposició addicional setena a la mateixa Llei regulant la transmissió dels drets de cobrament atès que no està prevista en el nostre ordenament jurídic i que permetrà instrumentar noves formes de finançament a llarg termini.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.