Carregant...
 

Llei 59/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per al finançament de les despeses d’inversió de la societat Ràdio i Televisió d’Andorra, SA


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 59/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per al finançament de les despeses d’inversió de la societat Ràdio i Televisió d’Andorra, SA

Exposició de motius

El Projecte de programa d’actuació, d’inversió i de finançament de la societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, SA inclòs en el Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia la dotació pressupostària per fer front a les despeses d’inversió real d’aquest organisme.
LesLleis.com

Aquesta previsió corresponia als crèdits necessaris per finançar les adquisicions necessàries per a la reposició i la millora dels equips i altres inversions de Ràdio i Televisió d’Andorra, SA.

Quan el Consell General no aprova el Projecte de llei de pressupost, com en el cas d’enguany, la Llei no considera la possibilitat de disposar de dotació per a transferències de capital.

En conseqüència el Govern no disposa de crèdits per finançar les adquisicions necessàries esmentades, que es xifren en un import total de 136.376,44 euros; corresponents d’una part a les inversions noves i d’altra part a les inversions de reposició pel deteriorament dels equips tècnics, d’instal·lacions elèctriques, mobiliari i elements de transport i finalment per a les aplicacions informàtiques i els drets d’emissió de programes de televisió.

El caràcter d’urgència i de necessitat de la dotació esmentada queda justificat per l’obligació del compliment d’un servei públic amb caràcter essencial, ja que en depèn bona part de la informació televisiva del Principat d’Andorra.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern de la sessió del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.