Carregant...
 

Llei 60/2010, del 22 de setembre, de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari per fer front als contractes vigents de manteniment de programari i de maquinari i dels treballs tècnics de reestructuració del centre de suport a Arans i l’adquisició del programari i del maquinari necessaris per actualitzar les aplicacions, gestionades pel Departament de Sistemes d’Informació


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 60/2010, del 22 de setembre, de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari per fer front als contractes vigents de manteniment de programari i de maquinari i dels treballs tècnics de reestructuració del centre de suport a Arans i l’adquisició del programari i del maquinari necessaris per actualitzar les aplicacions, gestionades pel Departament de Sistemes d’Informació

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia: d’una banda, al capítol de consum de béns corrents i serveis, la dotació pressupostària per fer front als contractes de manteniment de programari i de maquinari (sistemes central i de desenvolupament) que es van formalitzar en exercicis anteriors, les clàusules dels quals incorporen compromisos amb inici el 2010, corresponent a elements existents amb fi de garantia el 2009 i que s’hi incorporen automàticament; a la contractació dels serveis tècnics externs per a la reestructuració del centre de suport a Arans, i la contractació d’estudis i assessorament en noves tecnologies; d’altra banda, al capítol d’inversió, l’adquisició, la renovació i l’actualització del programari antivirus i el correu electrònic de l’Administració, i també l’adquisició del maquinari informàtic necessari per a les tasques del centre de suport als usuaris i d’altres.
LesLleis.com

Vist que el Consell General no ha aprovat el Projecte de llei de pressupost, l’executiu no pot fer front a les despeses corrents de manteniment de programari i de maquinari perquè es tracta d’obligacions que meriten l’exercici 2010 derivades de les clàusules dels contractes corresponents i que no estaven pressupostades el 2009. Pel que fa a la resta de crèdits que es sol·liciten, corresponen a despeses corrents i d’inversió, previstes al Projecte de pressupost, no aprovades, però molt necessàries per al funcionament correcte de la infraestructura tecnològica de l’Administració i que gestiona el Departament de Sistemes d’Informació.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits o no en disposa de manera suficient per fer front a les despeses esmentades que actualment es xifren en un total de 184.403,00 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat per al pagament d’aquests manteniments i de la inversió esmentada queda justificat per la necessitat d’actualitzar i renovar el programari i el maquinari del sistema d’informació actual de l’Administració tan aviat com sigui possible.

Vist l’informe de la intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.