Carregant...
 

Llei 62/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per finançar els treballs d’assistència tècnica per a la redacció de diversos estudis i projectes d’inversió


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 62/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per finançar els treballs d’assistència tècnica per a la redacció de diversos estudis i projectes d’inversió

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2010 preveia una dotació pressupostària per finançar els treballs d’assistència tècnica per a la redacció de diversos estudis i projectes d’inversió.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses d’inversió real, a excepció de les despeses d’inversió previstes en el Projecte de pressupost pendent d’aprovació i que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot posar en vigor.
LesLleis.com

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front als treballs d’assistència tècnica per a la redacció de diversos estudis i projectes d’inversió, que es xifra en 150.000 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió de referència queda justificat a l’haver de disposar de projectes redactats durant el present exercici pressupostari per possibilitar l’execució de les obres en l’exercici pressupostari següent.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.